Agenda

 

Invulling avonden seizoen 2023 – 2024

  • 23 januari 2024 – Abel Darwinkel in zaal Wielens

  • 12 maart 2024 – Lezing Henk Nijkeuter in zaal Wielens

  • 27 maart 2024 – Streektaalquiz in het MFC

  • 3 mei 2024 – ‘t Aol Volk in zaal Wielens