Geschiedenis Nederlands

Geschiedenis Stichting Streekeigen Sleen

 

Opgericht 26 januari 1989.

Terugblik in de tijd en plannen van de Stichting Streekeigen Sleen.

Als je vooruit kijkt lijkt alles nog zo ver weg, maar als je terugkijkt is het maar een knipoog.

Maar toch is er veel gebeurd in de afgelopen tijd. Het is Streekeigen Sleen niet slecht gegaan.

Het was in de jaren tachtig van de vorige eeuw een trend dat er overal historische verenigingen werden opgericht.

Ook Sleen ontkwam daar niet aan. Albert Haar als streektaalfunctionaris, vanuit het project Culturele Educatie bij het Drents genootschap, de culturele Raad van Drenthe, kwam in het voorjaar van 1988 naar Sleen voor overleg met Hetty Teunissen-Scholten, Gerrit Kuipers en Jaap de Koning, om te komen tot een werkgroep historie of iets dergelijks.

Op 29 maart 1988 wordt er een werkgroep samengesteld en ze noemt zich de werkgroep

“Drents Eigen”, later wordt de naam veranderd in “Streekeigen Sleen”. De werkgroep bestond uit de volgende personen: Dinie Haasken, Hetty Teunissen, Egbert Klinkhamer, Gerrit Kuipers, Jaap de Koning en Johannes Siderius. 

Deze werkgroep ging meteen voortvarend van start. Er werd een informatieavond gehouden in “de Deel”. Via de Vrouwenraad kon men beschikken over wat oude filmbeelden van Sleen en zodoende was de eerste aanzet gegeven. Het aantal belangstellenden uit de Slener gemeenschap op die avond was omtrent 160 personen en een 40-tal personen gaf zich ook direct op als participant-donateur van de pas opgerichte werkgroep “Drents Eigen”.

Streekeigen Sleen heeft nu ruim 600 donateurs.

Er werd hard gewerkt om van de werkgroep een stichting te maken. Om aan geld te komen werd, in samenwerking met Albert Haar, in oktober van 1988 een boekenmarkt gehouden in Sleen en Diphoorn en daar bleef ongeveer f 750,- van over.

Er werd verder gewerkt en de werkgroep ging op 26 januari 1989 over in een stichting.  Op die dag werd de oprichtingsakte gepasseerd door notaris Tammens te Oosterhesselen. Het bestuur wordt op 29 januari 1989 geïnstalleerd en was samengesteld uit de volgende personen: Joh. Siderius, voorzitter; Jaap de Koning, tweede voorzitter; Dinie Haasken, secretaris; Engbert R. ter Heide, tweede secretaris; Hetty Teunissen, penningmeester; en Gerrit Kuipers en Roelof Klinkhamer, bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting

a. de culturele en historische belangen van Sleen en omgeving te behartigen en de kennis daarvan te vergroten;

b. de erkenning van de betekenis van de streektaal te bevorderen, benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord;

c. de belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren;

d. zich in te zetten voor het behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van deze streek;

e. als symbool van de onder d. genoemde doelstelling, de dorpspomp op de Brink in Sleen te beheren en zo goed mogelijk te onderhouden.

 

Bestuur

Oud burgemeester Joh. Siderius, de eerste voorzitter, kwam heel onverwacht te overlijden op 10 december 1989. Dat was een groot verlies voor de Slener gemeenschap, maar bovenal voor de familie Siderius zelf. Jaap de Koning volgde Siderius op en hij is voorzitter gebleven tot 29 mei 2002, twaalfeneenhalf jaar heeft hij zijn beste krachten als voorzitter aan onze Stichting gegeven en hij is vanaf 29 mei 2002 doorgegaan als gewoon bestuurslid. In de bestuursvergadering van 26 januari 2004, is Jaap afgetreden als bestuurslid. Hij heeft de stichting dus vanaf het begin gediend, 16 jaar lang. Kees de Weerdt volgde Jaap op. Eerst als vicevoorzitter en met ingang van 16 april 2003 als voorzitter. Kees de Weerdt is afgetreden als voorzitter en bestuurslid op 18 januari 2005. Marinus Aalderink nam op diezelfde datum het voorzitterschap over. Op de streektaalmorgen van 14 april 2013 nam Marinus Aalderink afscheid als bestuurslid en voorzitter van de Stichting Streekeigen Sleen. Marinus is twee bestuursperioden actief geweest als voorzitter. Hij bleef nog wel actief als redactielid in de werkgroep van het tijdschrift “Oes Eigen Streek”.                             

Luuk Klein uit Diphoorn is met ingang van 14 april 2013 toegetreden tot het bestuur en wordt meteen benoemd tot voorzitter. Door ziekte is in januari 2014 Luuk Klein afgetreden als voorzitter en is opgevolgd door Gezinus Renting.

In de loop van de tijd hebben de volgende personen voor lange of korte tijd in het bestuur gefunctioneerd:

Johannes Siderius, Jaap de Koning, Hetty Teunissen, Engbert ter Heide, Roelof Klinkhamer, Dinie Haasken-Hoving, Gerrit Kuipers, Jan Geugies, Gerrit Hegen, Kees de Weerdt, Eggie Reinders-Kamping, Roel Omvlee, Tinus Ensing, Janny Alberts-Hofman, Bert Haan, Roelie Lubbers-Hilbrands, Gea Groothuis-Hilbrands, Fenny Beuker-Boer, Wim Dijkstra, Aaltienus Jansen, Klary Kemper-Schonewille, Marinus Aalderink, Luuk Klein, Mans Wolbers, Roelof Smeenge, Wilma Kiers-Groothuis, Reina Zwiers en Gezinus Renting.

Het zittende bestuur heeft de volgende samenstelling (peildatum 01-01-2023):

Rieks Reinders, voorzitter; Nico Bakker, vicevoorzitter; Harma Weggemans, secretaris; Mia Warners, 2e secretaris; Jan Oosting, penningmeester; Jacqueline Cornet, lid.

 

Ereleden

Tijdens het jubileumfeest op zaterdag 23 januari 1999 is Gerrit Kuipers benoemd tot erelid van de Stichting Streekeigen Sleen, op grond van zijn vele verdiensten en inzet als bestuurslid en schrijver, gedurende tien jaren betoond. De bijbehorende ingelijste oorkonde is gemaakt door Harmke Jansen.

Tijdens een culturele morgen op zondag 26 april 2009, is Willem Dijkstra benoemd tot erelid van de Stichting Streekeigen Sleen, op grond van zijn vele verdiensten en inzet als bestuurslid (secretaris), lid werkgroep foto/film en redactielid van “Oes Eigen Streek” gedurende de afgelopen jaren.

Op 30 april 2011 kwam ons eerste erelid Gerrit Kuipers op de leeftijd van 92 jaar te overlijden. Gerrit is geboren in Schoonoord op 20 september 1918 en is overleden in Meppel, evenals zijn vrouw Janny Kuipers-Ruiter. Zij overleed op 20 februari 2011 op 88-jarige leeftijd. Van beiden is een in memoriam verschenen in de nummers 1 en 2 van 2011 van Oes Eigen Streek. Gerrit heeft veel betekend voor de Stichting Streekeigen Sleen. Hij was er vanaf het begin bij betrokken en heeft veel van zijn werk aan onze Stichting geschonken. Hij is in 1967 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1978 ontving hij de Zilveren Anjer, in 1983 de Culturele Prijs van Drenthe en in 2008 de Roel Reijntjesprijs.

Werkgroepen

Naast het bestuur functioneert er een viertal werkgroepen, nl.:

De werkgroep Landbouwhistorie, waarin zitting hadden: Asse Nijboer en Roelie Klinkhamer-Lubbers. In april 2011 is deze werkgroep opgeheven. Zo gauw er weer nieuwe projecten zijn zal er weer een nieuwe werkgroep ad hoc samengesteld worden.

Redactie “Oes Eigen Streek”: Marinus Aalderink, Nico Bakker, Marco Beuker, Harmke Jansen en Marjolein Kaas.

Werkgroep Genealogie: Roelof Smeenge, Rianne Klok, Berend Eggens, Henk Heling, Gerrie Kramer en Roelof Assen.

Werkgroep Foto/Film: Fenny Beuker; Netty Meijer, Hennie Vrielink, Rieks Reinders, Berend Eggens en Henk Steenbergen.

De Stichting heeft een grote collectie historische foto’s verzameld en daarnaast een aantal beeldbanden. Dit beeldmateriaal is overzet op DVD. De duurzaamheid van het beeldmateriaal is nu gewaarborgd. Het fotomateriaal wordt allemaal gescand op de computer en te zijner tijd zal het bestand ingebracht worden in het grote bestand van het Drents Archief.              

Heel veel fotocollecties in Drenthe kunnen al via het internet bekeken worden.

De fotowerkgroep krijgt dikwijls heel bijzondere foto’s onder ogen, zoals: Harmtien Eising had een fotoalbum van Annie Knol. Annie Knol, een dochter van minister Knol, die jarenlang in Sleen Hoofd der openbare lagere school was en daarvoor van de school in Erm. Minister Knol had in zijn Ermer tijd, dat was in de twintiger jaren van de vorige eeuw, een foto gemaakt van de Ermer molen die toen nog helemaal compleet was met wieken en alles er op en er aan. Die foto zat ook in het album van Annie Knol. Nu was het bekend dat de heer. J.A. Verdoorn uit Erm, die bij de oude molen woont, al jarenlang uitkeek naar een foto waar de molen compleet opstond en hij had al vaak eens gezegd: “Ik heb er heel wat voor over als ik nog eens een foto in handen kon krijgen waar de Ermer molen compleet op staat”. De dames van de werkgroep die bij Harmtien in huis de bijzondere foto onder ogen kregen, hebben direct de heer Verdoorn opgebeld en verteld wat ze gevonden hadden. De heer Verdoorn kwam meteen naar Sleen en bij het zien van de foto van de Ermer molen was hij zo blij, dat hij meteen zijn eerdere uitspraak in daad omzette. Streekeigen Sleen kreeg  een mooi bedrag van de heer Verdoorn en Annie Knol kreeg hetzelfde bedrag voor het beschikbaar stellen van de unieke foto.

Dit soort dingen maakt het historische speurwerk spannend en levendig.

Archief

Naast het fotomateriaal heeft Streekeigen zo zachtjesaan ook al heel wat ander historisch materiaal in het archief liggen, zoals oude bestuursboeken, documenten, almanakken, krantenknipsels, boeken, gebruiksvoorwerpen, enz. Te veel om op te noemen.

Ons archief hebben wij vanaf het begin in het gemeentehuis gehad en wij hopen dat dat ook zo mag blijven. Na de gemeentelijke herindeling in 1998 ontstond het plan om het gemeentehuis te verbouwen tot een multifunctioneel centrum. De plannen kregen vorm en in 2005 onderging het gebouw een grote interne verbouwing. In september 2005 was de feestelijke opening. De Stichting Streekeigen Sleen is vanaf september 2005 vaste huurder van de “Burgemeesterskamer” met een archiefruimte in de kelder.

Activiteiten

In de loop van de jaren is er een groot aantal lezingen, inbrengavonden van antiek, dia- en filmavonden en culturele bijeenkomsten geweest voor onze donateurs en andere belangstellenden. Te veel om op te noemen.

Door de werkgroep Folklore, bestaande uit de personen: Gerrit Kuipers voorzitter, Roelie Klinkhamer-Lubbers, Eggie Reinders-Kamping, Gerrit Hagenouw, Bertus Kuipers, Asse Nijboer en Antinus Stock is de folklore in onze streek opgetekend.

Het boekje “Kinderwereld rond 1900” en het boek “Vroeger Volksleven in Drenthe” zijn daar de vruchten van. Beide boeken zijn geschreven door Gerrit Kuipers.

Het was aanvankelijk de bedoeling om de streekfolklore in vijf delen te beschrijven, maar al gauw bleek dat vijf van die boekdelen slecht verkoopbaar zullen zijn en is er voor gekozen om na het eerste deel de vier resterende delen in een boek te verzamelen, het boek “Vroeger Volksleven in Drenthe”. Dit boek is uitgegeven door de Stichting Het Drentse Boek in Zuidwolde. Gerrit Kuipers bepaalde dat zijn auteurshonorarium ten goede moest komen aan de Stichting Streekeigen Sleen. Het boek is heel goed verkocht en er blijft vraag naar. Streekeigen heeft het er goed mee gehad. Er is heel actief gewerkt in de afgelopen tijd en in het oog springende zaken zijn onder andere:

Drents dictee.

In het kader van het bevorderen van het gebruik van onze Drentse taal (een verplichting uit onze statuten) hebben wij besloten om in de ´Meertmaond – Streektaolmaond´ een Drents dictee te houden in de Brink in Sleen. Daarbij worden „prominente‟ personen uit ons verspreidingsgebied uitgenodigd en ook een ieder die daar wat voor voelt, kan er aan meedoen.

In 2011 is de Stichting Streekeigen Sleen begonnen met het organiseren van een Drents dictee en de belangstelling om daar aan mee te schrijven is redelijk goed.

De dicteeavonden worden gehouden in het MFC “de Brink” in Sleen.

Op 23 maart 2011 de eerste keer, met het dictee : “ VEURJAOR”

Op 21 maart 2012 voor de tweede keer, met het dictee: “STÖRMWEER”

Op 27 maart 2013 voor de derde keer, met het dictee: “VERJAORDAGVESITE”

Op 26 maart 2014 voor de vierde keer, met het dictee: “JANNAO”

Op 25 maart 2015 voor de vijfde keer, met het dictee:   “HOND OETLAOTEN”

Op 23 maart 2016 voor de zesde keer, met het dictee: “HISTORIE VAN SLIEN”

Deze zes dictees zijn geschreven door Wim Dijkstra

 

De activiteiten van Stichting Streekeigen Sleen per jaar

1988

Het in ere herstellen van de dorpspomp op de Brink.

1990

Riege

Er is een elftal boekjes gemaakt door Gerrit Kuipers, de zogenaamde “Riege”. Deze boekjes bieden wij op markten en bijeenkomsten te koop aan en daar zijn er al heel wat van verkocht.

Wandelroute

Op 30 maart onthulling van een ANWB-informatiebord op de Brink in Sleen, met een wandelroute door Sleen langs bijzondere objecten. De Stichting Streekeigen Sleen heeft daarbij een beschreven wandelroute gemaakt. De routebeschrijvingen lagen in een bakje die aan het infobord was vastgemaakt. Er is ook weer een nieuwe beschreven wandelroute door Sleen.                    

Fietsroute

In mei kwam de Trappertoer uit. Een beschreven historische fietsroute door de gemeente Sleen.

Straatnaamgeving

In de beginjaren van de Stichting Streekeigen Sleen, adviseerde het bestuur burgemeester en wethouders bij de straatnaamgeving in de nieuwe bestemmingsplannen of van andere wegen in de gemeente Sleen. Het gemeentebestuur van de gemeente Coevorden maakt nu ook weer gebruik van de adviezen van Streekeigen bij de naamgeving van nieuwe straten in onze dorpen.

Kadastrale Atlas

Er is een kadastrale atlas van Sleen ontwikkeld die de situatie van 1832 weergeeft. De atlas is op 1 oktober 1990 in zaal “Het wapen van Sleen” aangeboden aan de burgemeester van Sleen, de heer D. Appeldoorn, met daaraan gekoppeld een lezing over havezaten, kastelen en haar bewoners, door Albert Haar.

Palmpasen

In de jaren ‘90 jureerde het bestuur van de Stichting Streekeigen Sleen de palmhaantjesoptochten, die rond de tijd van Palmpasen door de handelsvereniging van Sleen georganiseerd werden.

1991

Boekenmarkt

Op 2 november werd er weer een Boekenmarkt gehouden, nu in samenwerking met Dorpsbelangen Erm, Noord-Sleen en ’t Haantje. Met oude handwagens, karren en bakfietsen ging men de huizen bij langs om vooral Drentse boeken te verkopen. Als de mensen voor een zeker bedrag aan boeken kochten, kregen ze een veldnamenkaart van Sleen met beschrijving cadeau. Zodoende zijn de veldnamenkaarten in Sleen in omloop gekomen. Van die acties bleef flink geld over.    

 

1992

Sleen in verleden en heden

Op 30 januari is het manuscript van het boek “Sleen in verleden en heden” aangeboden aan de toen zittende burgemeester van Sleen, de heer D. Appeldoorn. In opdracht van de gemeente Sleen is door de werkgroep historie van onze Stichting, bestaande uit de volgende personen: G. Kuipers, G. Engels, H. Haaijer, A. Kamps-Huisman, J. Kamps en H. Meijerink, veel historisch materiaal verzameld en gebundeld in een manuscript, geschreven door Gerrit Kuipers.

De heer T.A. (Tienus) Katerberg uit Erm, schenkt Streekeigen Sleen een prachtig naambord met logo, uitgevoerd in houtsnijwerk.

Zuidenveldtentoonstelling in Sleen

Ter gelegenheid daarvan is het boek “Zuidenveldtentoonstelling in Sleen” door de gemeente Sleen uitgegeven in een oplage van 1500 stuks. Dit prachtige boekwerk was in korte tijd uitverkocht. De Stichting heeft tevens een historische kalender uitgegeven ter gelegenheid van de zuidenveldtentoonstelling.

Fototentoonstelling 

Op 21 en 22 november was er een fototentoonstelling  in het gemeentehuis van Sleen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de gemengde zangvereniging Sleen. Voor de reünisten veel herkenning uit vroegere jaren.

1993

Van 23 oktober t/m 19 november hield de Stichting Streekeigen Sleen een tentoonstelling over luchtfotografie in “de Deel” te Sleen.

1994

Vijfjarig bestaan

Het vijfjarig bestaan is gevierd met een bonte avond op 25 januari in zaal “Zwols”. Er waren optredens van het duo Harm en Roelof, verhalen van Gerrit Kuipers, verteld door Wim Dijkstra, er werden Drentse gedichten voorgedragen door kinderen uit Sleen en Erm, Gerrit Kuipers vertoonde een diaserie over de historie van Sleen en wijde omgeving. Gerrit Kuipers gaf een lezing over vrijen en trouwen in vroeger tijd, met medewerking van Klaas Schultz als wasschupsneuger, Afke Siebring-Geugies als bruid en Jaap de Koning als bruidegom.

1996

Open Monumentendag

In samenwerking met de gemeente Sleen zijn door Streekeigen op 14 september, in het kader van “Open Monumentendag” op een viertal monumenten tekstbordjes gemaakt. Op deze bordjes staat een beschrijving van het monument. De betreffende monumenten zijn: het gemeentehuis in Sleen (nu “de Brink”), de molen “Albertdina” in Noord-Sleen, de molen “de Hoop” in Sleen en ’t  Armhoes aan de Heirweg in Sleen. Wethouder van de gemeente Sleen, mevr. M. Ronda-Blok  onthulde het eerste bordje aan ’t Armhoes.

1998

Oes Eigen Streek

Het tijdschrift “Oes Eigen Streek”, ging in 1998 van start. De naam van het blad is destijds bedacht door Geertje Heegen-Roeles uit Sleen. De redactie die vanaf het begin onder de bezielende leiding stond van Roel Omvlee was eerder begonnen met een nieuwsbrief.  “Oes Eigen Streek” wordt graag gelezen door onze donateurs. Roel Omvlee is opgehouden met zijn redactiewerk en Bert Haan heeft het werk van Roel overgenomen. Harmke Jansen is bereid gevonden om de plaats van Roel Omvlee weer op te vullen. Ook Bert Haan is afgetreden en Marco Beuker uit Sleen heeft zijn taak overgenomen. Marjolein Kaas uit Noord-Sleen, oud bestuursleden Wim Dijkstra en Marinus Aalderink zijn toegevoegd aan de Redactiegroep. Ook Bert Haan zit weer in de redactie. De Stichting Streekeigen Sleen wisselt haar tijdschrift uit met een aantal historische verenigingen in de regio, zodoende blijven wij ook op de hoogte van wat er in andere plaatsen gebeurt.

1999

Het tienjarig bestaan is gevierd op zaterdag en zondag 23 en 24 januari in zaal “Zwols”, met een tentoonstelling van tien jaar Stichting Streekeigen Sleen en de presentatie van het fotoboekje “Zwerven rond de Sleener toren”. Het fotoboekje is samengesteld door de leden van de fotowerkgroep en de bijschriften zijn van de hand van Gerrit Kuipers. Het voorwoord, getiteld: onze jaren “Rondom de Sleener toren” 1942-1947 is geschreven door mevr. A.C. Luchies-Mulder de vrouw van wijlen dominee Luchies, die van 1942 tot 1947 predikant van de Nederlands Hervormde gemeente in Sleen was. (Mevrouw Luchies is op 14-01-2004 in haar woonplaats Dwingeloo overleden).

De officiële opening van het jubileumgebeuren is gedaan door Albert Haar, mede oprichter van de Stichting Streekeigen Sleen. Hij onthulde een levensgroot logo van onze Stichting, dat ontworpen en gemaakt is door Henk de Vries uit Sleen. De zaterdagmiddag is gevuld met voordrachten van Janny Alberts-Hofman en Gerrit Kuipers en een optreden van Harm en Roelof.  

Op zondag 24 januari is er een optreden van het Twents cabaretduo Ben Schreurs en Hanneke Hiddink en later op de namiddag een optreden van de mannen van de gemengde zangvereniging Sleen, onder leiding van Harm Dijkstra.

Gerrit Kuipers treedt af als bestuurslid in de bestuursvergadering van 24 februari 1999.

Op 9 oktober zou er weer een Boekenkrooi gehouden worden, maar door een grote brand in het gebouw De Wemme in Zuidwolde, waar ook de Stichting “Het Drentse Boek” huisvesting heeft, konden de plannen niet doorgaan.

Fotoalbum

De fotowerkgroep heeft een fotoalbum samengesteld voor de ijsvereniging “Voorwaarts”, ter gelegenheid van de viering van haar 75-jarig bestaan op 11 december in zaal Zwols”.

2000

Tentoonstelling

In het voorjaar, van 8 april t/m 6 mei,  in “De Deel” een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er was veel belangstelling voor deze tentoonstelling.

Kalender

De Stichting heeft een historische kalender uitgegeven, ter gelegenheid van de zuidenveldtentoonstelling.

2002

Landbouwhistorie

Van 26 oktober tot 7 december vond in “de Deel” een tentoonstelling plaats over de landbouwhistorie in onze streek, een groot succes. De bevolking van Sleen en omgeving heeft aan de tentoonstelling goed meegewerkt door heel veel historisch materiaal aan te dragen.

Van Spieker tot Spoorbrug

In 2002 kwam het boek “Van Spieker tot Spoorbrug” tot stand. Er was een werkgroep gevormd bestaande uit leden van de vijf historische verenigingen in de gemeente Coevorden, onder voorzitterschap van Henk Everts, beleidsmedewerker van de gemeente Coevorden. De teksten zijn geschreven door Amanda Janssen-Stuurman en Huib Minderhoud en de foto’s zijn gemaakt door Bert Haan uit Sleen. Het boek is gepresenteerd op 15 november in de molen “Jan Pol” in Dalen. Het boek kreeg een tweede druk in juli 2006, verzorgd door de gemeente Coevorden.

2003

Palmhaantjesoptocht

In het jaar 2003 is er weer een palmhaantjesoptocht gehouden, opgezet door de Stichting Promo en de Stichting Streekeigen Sleen. Streekeigen Sleen heeft de palmhaantjes beoordeeld en prijzen toegekend.

Expositie

In het weekend van 9, 10 en 11 mei was de Stichting Streekeigen Sleen te gast bij de Historische Commissie van de vereniging Dorpsbelangen Noord-Sleen in zaal Wielens met de expositie, “Trouwen door de jaren heen” . De historische commissie Noord-Sleen exposeerde die dagen met een fotocollectie onder het thema: “Hoe Noord-Slien veranderde”.

Open Monumentendagen

Sinds het jaar 2003 organiseert de Stichting Streekeigen Sleen in Sleen de activiteiten van Open Monumentendag. Open Monumentendag wordt ieder jaar gehouden in het tweede weekend van september. Open Monumentendag is een landelijke Stichting. Voor de gehele gemeente Coevorden ligt de coördinatie van Open Monumentendag bij de Open Monumentencommissie in Zweeloo.

Thema 2003: “Boerenbouw”. Streekeigen is daar vanaf geweken en heeft het Jodenkerkhof aan de Botterakkersweg in Sleen opengesteld voor het publiek.

Stookhokken

Streekeigen Sleen heeft in 2003 meegewerkt aan het project Stookhokken in Drenthe. De stookhokken in het werkgebied zijn geïnventariseerd en doorgegeven aan de projectleiding. Er is een boek over de stookhokken in Drenthe verschenen, onder de titel: “Rooksignalen van het boerenerf, Stookhokken in Drenthe”.

2004

Poterbewaarplaats

Het eerste nummer van Oes Eigen Streek, (zevende jaargang in 2004) was ook meteen het jubileumnummer en gaat over de geschiedenis van de poterbewaarplaats in Sleen. Dit toch wel omvangrijke stuk werk is geschreven door Kees de Weerdt.

Het 15-jarig bestaan van de Stichting Streekeigen Sleen

In het tweede nummer van 2004, is een stukje geschreven over de afgelopen vijftien jaar van de Stichting Streekeigen Sleen.

Op 27 oktober werd er een jubileumavond gehouden voor donateurs en andere belangstellenden. Het was een gevarieerde avond met verhalen, voordrachten, sketches, foto’s, dia’s, enz. De voorbereidingscommissie is er goed in geslaagd om er een mooie avond van te maken.

Open Monumentendagen

Thema 2004: “Verdediging”. Streekeigen had in samenwerking met de Historische Commissie in Noord-Sleen een fietsroute uitgezet langs verdedigingswerken en monumenten uit de Tweede Wereldoorlog en een fototentoonstelling over dit onderwerp was te zien in café restaurant Wielens in Noord-Sleen.

2005

Van 29 januari tot 5 maart, samen met de Vereniging Amateur Fotografen Sleen (VAFS), een foto-expositie in “de Deel” met als thema: “Rond hoes en hof ”. Harm Dijkstra, die de tentoonstelling opende, kwam met een idee om ook eens markante en bekende personen in Sleen en omgeving te fotograferen en te beschrijven. Dit idee kreeg vaste vorm en er zijn nu in 2012 al meer dan 80 personen gefotografeerd met een korte levensbeschrijving. Dit doorlopende project gaat gewoon door en wordt nu gedaan door Hille Douma en Jenny Hietkamp uit Sleen.

MFC “de Brink”

In september was de feestelijke opening van het MFC “de Brink”. De Stichting Streekeigen Sleen is vanaf september 2005 vaste huurder van de “Burgemeesterskamer” met een archiefruimte. De archiefruimte deelt de Stichting Streekeigen met de historische commissies van Dorpsbelangen Noord-Sleen en Erm.

Open Monumentendagen

Thema 2005: “Religieus erfgoed”. Tentoonstellingen in de kerken in Sleen en in “de Brink” in Sleen.

Lezing

Op 12 oktober, een lezing met dia’s, in zaal Moorman te Erm. Het onderwerp: Boerderij en boerenerf, door Jan van Ginkel, medewerker Stichting Veldwerk Nederland/Veldstudie-centrum Orvelte.

2006

Filmavond

Op 10 januari was er een filmavond met beelden uit eigen omgeving, in zaal Wielens te Noord-Sleen.

Lezing

Op 8 maart een lezing door Jan Germs, medewerker Drentse Taol, met als onderwerp: “Drentse taol en zien verhaol”.

In 2006 bleek voor de palmhaantjesoptocht geen of nauwelijks belangstelling te zijn en is er door de Stichting PROMO en Streekeigen Sleen besloten deze activiteit te staken. Jammer dat het is gestopt. Wij moeten toch nog eens zien, of we deze prachtige traditie op de een of andere wijze door kunnen zetten. Misschien dat uit de bevolking nog eens een goed idee komt.

Streektaalmorgen

Een culturele streektaalmorgen op 23 april in zaal Wielens te Noord-Sleen. Optreden van het shantykoor van de gemengde zangvereniging Sleen en kinderen met Drentse gedichtjes.

Sleen een ontdekkingstocht

In augustus 2006 is bij de VVV Drenthe Plus, vestigingen Coevorden/Sleen een boekje uitgegeven, getiteld: “Sleen een ontdekkingstocht”. Een wandelroute lang ca. 2,5 kilometer met beschrijving van veel cultuurhistorische objecten. De teksten zijn geschreven door de Stichting Streekeigen Sleen. U kunt het verkrijgen bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de winkel “Klaverblok” aan de Bannerschultestraat in Sleen.

Boek “De zuivelfabriek in Sleen, 1894 – 1969”

Kees de Weerdt heeft het aangedurfd om  een boek te schrijven over de geschiedenis van de zuivelfabriek in Sleen. Hij heeft zich daarbij laten ondersteunen door de veelheid van notities die opgeschreven zijn door de werkgroep landbouwhistorie, landbouwdeskundigen en personen die op de zuivelfabriek gewerkt hebben. Het boek is in een oplage van 400 exemplaren uitgegeven door de Stichting Streekeigen Sleen. Op 20 mei 2006 is het boek gepresenteerd in aanwezigheid van een aantal genodigden in “de Brink” in Sleen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan mevrouw de Weerdt, echtgenote van de schrijver Kees de Weerdt.

Landbouwhistorie

De werkgroep Landbouwhistorie heeft ook al veel werk verzet. Zo hebben ze de geschiedenis van de zuivelfabriek in Sleen opgetekend, de geschiedenis van de poterbewaarplaats in Sleen en de geschiedenis van de Landbouwvereniging in onze omgeving. Nu houdt ze zich o.a. bezig met de geschiedenis van de Boermarken in onze omgeving . De Stichting Streekeigen Sleen wil zich nog bezig houden met het in kaart brengen van niet meer bestaande landbouwwegen, kerkepaden, bodepaden, enz. De werkgroep landbouwhistorie heeft ook bekeken of er op de bestaande veldnamenkaarten nog namen ontbreken; ze hebben hier goede resultaten mee bereikt.

Open Monumentendagen.

Thema 2006: “Feest”. De Stichting Streekeigen Sleen heeft in samenwerking met de Historische Commissie in Noord-Sleen hebben het jubileumfeest van de honderdjarige molen “Albertdina” in Noord-Sleen georganiseerd. De Stichting Streekeigen exposeerde met foto’s in de molen en in de feesttent waren tekeningen van schoolkinderen te zien. De tekeningen gingen over de molen. Hans van der Veen uit Noord-Sleen heeft een boekje gemaakt over de geschiedenis van de molen “Albertdina”. Dit boekje is op de eerste dag gepresenteerd.

2007

Open Monumentendagen

Thema 2007: “Jonge monumenten” Een fototentoonstelling van monumenten uit de 20e eeuw, een fotoserie van gebouwen, die gebouwd zijn door bouwbedrijf Geugies in Sleen en openstelling van het gebouw “de Brink”. Het geheel was georganiseerd en ingebracht door de Stichting Streekeigen Sleen, Historische Commissie Noord-Sleen en Historische Commissie Erm.

2008

Wandelroute

Door de Vereniging Dorpsbelangen Sleen Diphoorn is samen met de Stichting Streekeigen Sleen een 15 kilometer lange wandelroute rond Sleen samengesteld, getiteld “Wandelen rond de Sleener toren”. Deze wandelroute is uitgegeven door de Deelgebied-commissie van de gemeente Coevorden en is te krijgen bij het TIP-kantoor in Sleen.

In het kader van de Aumühle-uitwisselingen is de Stichting Streekeigen Sleen ook actief geweest. Er is o.a. een beschrijving gemaakt voor een wandelroute door Sleen.

Weerum in de tied

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanuit het publiek, begon in 2008 met het thema: “Middenstand”.

Streektaalmorgen

Op zondag 20 april was er een Culturele streektaalmorgen, met een optreden van de bekende muziekgroep “De Fiebeldekwinten”, ze brachten een liedjesprogramma in het Gronings-Drents dialect.

Bewonersgeschiedenis van Diphoorn

In 2008 is een werkgroep van bewoners en oud bewoners van Diphoorn begonnen met het verzamelen van de bewonersgeschiedenis van Diphoorn. Een omvangrijke klus, Berend Eggens heeft het fotomateriaal en de familiegegevens verzameld en het eindresultaat is tentoongesteld in een schuur bij Evert Klasen in Diphoorn en dat was een groot succes. Ook tijdens de Open Monumentendag in september van 2008 was de expositie nog weer te zien.

Open Monumentendagen

Thema 2008: “Sporen” (sporen uit het verleden). In samenwerking met de historische werkgroepen Noord-Sleen en Erm waren er exposities in het MFC, in Sleen, in een schuur bij de familie Vroeg in de Wei in Noord-Sleen, in een schuur bij Evert Klasen in Diphoorn en in de molen in Erm. De deelnemers konden ook een fietstocht maken van ca. vijfentwintig kilometer. De fotoclub VAFS exposeerde in het MFC ook met een passende fotoserie.

Lezing

Op 28 oktober, in zaal Moorman in Erm, een lezing over streektaalmuziek door Egbert Meijers.

2009

Uit eigen koffer

Op 27 januari heeft Streekeigen een avond gehouden onder de titel; “Uit eigen koffer”, met in hoofdzaak, verhalen en gedichten van Slener schrijvers en met muziek van de groep “Dipsaus” uit Diphoorn. Dit nieuwe programma was een succes en voor herhaling vatbaar.

Cursussen

Drentse cursussen in ’t Armhoes en in de Bibliotheek.

De cursus “Dieper deur Drenthe” gehouden in MFC “de Brink”.                                                      

Weerum in de tied

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanuit het publiek, met het thema: “Boermarke en Jacht”.

Streektaalmorgen

Op zondag 26 april een optreden van het Nedersaksisch Vocaal Ensemble in zaal Wielens te Noord-Sleen.

Kunstwerk

Op 3 juni 2009 is door wethouder Geert Roeles van de gemeente Coevorden, op het Trambrinkje in Sleen een “kunstwerk” onthuld.

Motivatie van het “kunstwerk”: De klok als symbool van de tijd, de zitbank als rustplaats voor de passant en het voetpad in spoorwegmotief als symbool van de tramlijn/tramhalte in Sleen in de periode 1903-1947. Dit “kunstwerk” is een ontwerp van Wim Dijkstra uit Sleen.        

Het project is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van de vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, de Ondernemersvereniging Sleen en omstreken en de Stichting Streekeigen Sleen.

Open Monumentendagen

Thema 2009: “Op de kaart”. Met dit thema is gekozen voor een expositie in “de Brink” in Sleen en een fietstocht van 23,5 km. met een rustpunt in Den Hool bij kijkboerderij Kuipers. Daar lag ook ter bezichtiging een veldnamenkaart van de voormalige gemeente Sleen. De expositie in Sleen omvatte een tentoonstelling van oude ansichtkaarten van Sleen en kaartmateriaal , zoals bijgewerkte veldnamenkaarten, kadastrale atlas, basis 1832 en andere interessante historische kaarten van het werkgebied van de Stichting Streekeigen Sleen.

Op 28 oktober vond een filmavond plaats over de Zuidenveldtentoonstelling.

2010

Lezing

Op dinsdag 26 januari kwam de heer Jannes Punt ons iets vertellen over de tramlijnen in Drenthe. Dit aan de hand van dia’s en foto’s, deels door Streekeigen aangeleverd.

Monument

Op 27 januari 2010 werd tijdens een indrukwekkende bijeenkomst een monument onthuld ter herinnering aan de familie Heckscher uit Sleen, die, zoals zoveel, niet terugkwam na de Tweede Wereldoorlog. Het monument staat aan de weg die langs de dorpskerk loopt naar de begraafplaats in Sleen. Een tijdelijke werkgroep van de Stichting Streekeigen Sleen heeft zich ingezet om het gedenkteken tot stand te brengen.

Weerum in de tied

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanuit het publiek met als thema: ”Sportclub Sleen” (voetbal en gymnastiek).

Cursus

Een spellingcursus Drents, ook in “de Brink”. Mooie leerzame cursussen en voldoende deelname.

Streektaalmorgen

Op zondag 25 april, een streektaalmorgen met zang en verhalen van Klaas Spekken.

Open Monumentendagen

Thema 2010: “Smaak”. Smaak heb je in meer vormen, maar in Sleen is gekozen voor de smaak van gerechten en wat daar bij hoort. In de burgemeesterskamer was een expositie van allerlei oude huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, zoals, weckflessen al of niet gevuld, schalen, koffiemolens, kniepertjesijzers, akers, een tuit om uit te drinken, maatbekers, enz. Buiten was een kraampje met oude gerechten die het publiek kon proeven. Deskundige en bestuurslid Jan Kamping was goed voor de bereiding van een en ander.

Lezing

Dinsdag 26 oktober een lezing door Harm Jan Lesschen in Erm bij Café-Restaurant Moorman. Het onderwerp: Rouwen en Trouwen.

2011

Lezing

Op 11 januari, bij Wielens te Noord-Sleen met Gerrit Hegen: De jeugd in Gees, werk in Sleen, een wereld vol belevenissen.

Weerum in de tied

Op 15 maart het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanuit het publiek, het thema:” Europareis”. Een programma dat goed aansloeg bij het publiek en historisch interessant.

Drents dictee

In maart 2011 is de Stichting Streekeigen Sleen begonnen met het organiseren van een Drèents dictee en de belangstelling om daar aan mee te schrijven is redelijk goed. De dictee-avonden worden gehouden in het MFC, “de Brink” in Sleen.

Streektaalmorgen.

Op 15 maart een streektaalmorgen met de Fiebeldekwinten.

Monument

De Stichting Streekeigen Sleen heeft een graf van de familie Boelken gerestaureerd op de begraafplaats in Sleen. Op vrijdag 18 maart 2011 is met het onthullen van de naambordjes het project afgesloten.

Open Monumentendagen

Thema 2011: “Nieuw gebruik, Oud gebouw”.

In het MFC “de Brink” was een foto-expositie ingericht en er was een wandelroute uitgezet langs 26 oude panden die in de loop van de jaren een nieuw gebruik gekregen hebben. De foto-expositie gaf een beeld van de 26 gebouwen, met foto’s van vroeger en zoals het nu is. Ook was bij de foto’s een beschrijving van het gebruik en van de bewoners door de tijd heen.

Lezing

Op 25 oktober een lezing door historicus dr. Albert Eggens met als onderwerp: “Langs de Drents-Duitse grens”.

2012

Lezing

Op 24 januari een lezing door Bernard Hanskamp met als onderwerp: “Het wonder van Drenthe na de oorlog, ruilverkaveling in Drenthe”.

Op 6 maart een filmavond met beelden van Streekeigen Sleen.

Streektaalmorgen

Op 15 april, een streektaalmorgen met medewerking van het mannenkoor HEM uit Oosterhesselen.

Open Monumentendagen

Thema 2012: “Groen van toen”. In het MFC “de Brink” was een foto/powerpoint-presentatie ingericht. De foto’s, gemaakt door onze eigen fotograaf Bert Haan, gaven een goed beeld van de mooie natuur rondom Sleen.

Het boek “Van Grenssteen tot Kunstwerk“ verscheen midden april 2012 en is een verzameling van een groot aantal beelden en monumenten in de openbare ruimte. Het boek is een uitgave van de stichting Aold Daol’n, de Stichting Streekeigen Sleen, de Historische Vereniging Zweeloo, Klenckerheugte en Stadt en Heerlickheydt Coevorden, verenigd in de stichting CHPC (Cultuur Historische Projecten Coevorden).

Inlichtingen bij het bestuur van de Stichting Streekeigen Sleen of bij de andere genoemde historische verenigingen.

Educatie

Streekeigen heeft meegewerkt aan het projet “Plaats je plek” voor leerlingen van het basisonderwijs in Sleen.

Lezing

Op 23 oktober een lezing over de bijenteelt door Henk Schepers en Harm Eding.

2013

Lezing

Op 22 januari een lezing door de heer. F.G. van den Beemt over Archeologie. Met als thema: “Zonder IJstijd geen Sleen”.

Streektaalmorgen. Op 14 april een streektaalmorgen, optredens van Eddy Zinnemers en Ina Kunstman, met verhalen en zang.

Monumentendagen

Thema 2013: “Macht & Pracht”. In samenwerking met de historische werkgroep in Noord-Sleen, was er een fototentoonstelling over “De Boerderij” en de betekenis van de rode beuk. Ook waren er filmbeelden te zien van de Ruilverkaveling van 1959 rondom Sleen.

De historische werkgroep Noord-Sleen exposeerde met foto’s en documenten over de geschiedenis van de Boermarke Noord-Sleen.

Educatie

Streekeigen heeft meegewerkt aan een project dat, in opdracht van de gemeente Coevorden, is ontwikkeld door Kunst en Cultuur Drenthe (expertise-centrum en projectorganisatie kunst en cultuur) in samenwerking met de historische verenigingen in de gemeente. Het betreft een leerlijn erfgoededucatie voor het basisonderwijs in de gemeente, de Canon van Coevorden. (www.regiocanons.nl/drenthe/coevorden).

Op donderdag 16 mei, is het eerste exemplaar “Erfgoedboek” gepresenteerd door wethouder Geert Roeles aan het onderwijs in de gemeente Coevorden.

Lezing

Op woensdag 23 oktober was er een lezing door Abel Darwinkel van ‘t Huus van de Taol.

2014

Het 25-jarig bestaan van de Stichting Streekeigen Sleen.

Op zondag 26 januari 2014, op de kop af 25 jaar na de oprichting, werd dit jubileum gevierd in Café-Restaurant Wielens in Noord-Sleen voor donateurs en genodigden. Het was een gezellige morgen/middag, met optredens van Henk Vleems en Roel Luchies, de vroegere bandleden van “The Scandels”, met begeleiding van Jannes van Genne uit Sleen. Ook hadden wij twee artiesten uit eigen huis. Ida Aalderink en Fennie Beuker, beiden in kleurige feestkleren, vertelden van de afgelopen 25 jaar Streekeigen Sleen, met ondersteuning van foto’s op een groot beeldscherm.

Lezing

Op 4 maart, een lezing door de heer. H.J. Lessechen met as titel: “Het hiele jaor rond”.

Streektaalmorgen

Op zondag 27 april een streektaalmorgen met een optreden van troubadour en verhalenverteller Gery Groot Zwaaftink uit Vorden (Gelderland).

Molen “ de Hoop”

Op zaterdagnamiddag 10 mei 2014 heeft burgemeester Bouwmeester van de gemeente Coevorden de foto/video tentoonstelling in de honderdjarige molen “de Hoop” in Sleen geopend. Deze tentoonstelling, samengesteld door de Stichting Streekeigen Sleen, gaf een beeld van de honderdjarige molen na een grondige restauratie en van 25 jaar Stichting Streekeigen Sleen. De fototentoonstelling was te zien elke zaterdagnamiddag van 10 mei t/m 12 juni.

Open Monumentendagen

Thema 2014: ”Op Reis”. Op het trambrinkje in het centrum van Sleen stond een tent opgesteld met in de tent een fotoserie over meerdere vormen van vervoer: boerenwagens, koetsen, bussen, fietsen, motoren en de tram in de Bannerschultestraat, op de Schaapstreek en in Erm.

Foto’s van het trambrinkje waar de halteplaats van de tram was in Sleen. Vlak bij café Hoekman was ook een laadperron voor vee. Waar café Hoekman was, staat nu het appartementengebouw ”De Goornhoek”. Op het trambrinkje rond het bankje van het kunstwerk waren oude motoren, oude personenauto’s en oude vrachtwagens te zien. Een mooi historisch plaatje. Door het mooie weer die dag waren er veel bezoekers op het trambrinkje en in de tent.

Lezing

Op 22 oktober een lezing over de Boermarken door de heer Riekus Weggemans uit Noord-Sleen in het MFC “de Brink” in Sleen.

2015

Lezingen

Op 6 januari was er een lezing door de heer F. Meek met als onderwerp: “Lopen op holt”.

Op 3 maart hield de heer B. Boon een lezing met als onderwerp: “Wil de laatste kruidenier het licht uit doen”.

Streektaalmorgen

Deze morgen kon men genieten van de mooie verhalen van Roelof Keen uit Klazienaveen over zijn belevenissen als rolstoeltopsporter. Daarnaast was er een heel mooi optreden van zangeres Annemiek Drenth uit Emmercompascuum. Ze zong in het Veenkoloniaal Drents met muzikale begeleiding van Ginus Gangelhof.

Open Monumentendagen

Thema: “Kunst en Ambacht”. Op deze dag was Streekeigen te gast bij Henk Schepers in Noord-Sleen. In en om de molen “Albertdina” was een tentoonstelling georganiseerd. In de molen stond de bijenteelt centraal en in een tent bij de molen kon men genieten van het mooie werk van de plaatselijke schilders Geert Wierts en Lammert Kootstra. Streekeigen had daar een tentoonstelling in de tent met afbeeldingen en voorwerpen van oude ambachten.

Lezing

Op woensdag 28 oktober gaf de heer Olaf Reijers een lezing met als titel:

“ Watererfgoedroutes Coevorden en omstreken”. Hij vertelde over de cultuurhistorische schatten van de gemeente Coevorden, bekeken vanaf de waterkant. Omdat water belangrijk was voor de verdediging zie je ook sporen van strijd en oorlog en van de middeleeuwse kasteelbergjes tot kazematten uit de Tweede Wereldoorlog.

Diphoorn Ons Dorp

Op zaterdagnamiddag 14 november heeft Streekeigen Sleen het boek “Diphoorn Ons Dorp” uitgebracht. Het boek is geschreven door de heer Kees de Weerdt.

Het eerste boek werd die middag door voorzitter Gezinus Renting van Streekeigen aangeboden aan de schrijver Kees de Weerdt.

De hele voorraad boeken was binnen een week uitverkocht.

 

2016

Uit eigen koffer

Op 26 januari zijn we het jaar begonnen met een programma dat helemaal werd verzorgd door eigen leden en donateurs. Een vergelijkbare avond hebben we ook al eens in 2009 georganiseerd onder de naam “Uit eigen koffer”. Het was toen een heel gezellig programma en daarom voor herhaling vatbaar. Deze keer was het ook weer een vermakelijke avond met een goed gevulde zaal met zowat honderd belangstellenden. Bezoekers hebben genoten van de zang van de dameszanggroep “3D”, een wandeling door het oude gedeelte van Sleen aan de hand van foto’s en verteld door twee gidsen, gedichten, een verhaal over het kamperen met een caravan en wat je dan allemaal beleven kan en mooie verhalen van feesten in vroeger tijd en activiteiten in het dorpscafé. Daarnaast was er nog een quiz waar iedereen veel aardigheid aan had om de vragen in te vullen.

Lezing

Op 8 maart een avond verzorgd door de heer Pieter Albers uit Emmen met een lezing over de geschiedenis van de Emslandkampen die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden als concentratie-, straf- en gevangenkampen.

Streektaalmorgen

Op 10 april sloten wij het seizoen of met een Streektaalmorgen in zaal Wielens in Noord-Sleen. Deze morgen hebben we kunnen genieten van het optreden van Bert Hadders.

Excursie

Op 11 juni zijn we met 50 personen in een bus langs verschillende kampen gereden, waarbij onze gids, de heer Pieter Albers, tekst en uitleg gaf. Onderweg stapten wij een paar keer uit voor een korte wandeling over een begraafplaats of rondom een bijzondere plek. In Esterwegen werd een bezoek gebracht aan het nieuwe informatiecentrum over de Emslandkampen.

In een grote tentoonstellingsruimte, ingericht met veel foto’s en met moderne hulpmiddelen op het gebied van beeld en geluid, werd ons de geschiedenis van de Emslandkampen uit de doeken gedaan. Het was een indrukwekkende excursie, waar maar eens weer aangetoond werd hoe verschrikkelijk oorlogen zijn. Wij hoorden dan ook veel mensen zeggen: dit mag nooit meer.

Open Monumentendagen

Op zaterdag 10 en zondag 11 september werden de Open Monumentendagen gehouden.

Thema: “Iconen en Symbolen”, daarmee verwezen wij naar beelden en tekens met een bijzondere betekenis. In monumenten zie je zowel binnen als buiten overal ornamenten, reliëfs en schilderijen. De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het landschap of in het dorp. Kerktorens, molens, gemeentehuizen en kastelen staan stuk voor stuk symbool voor onze cultuur en zijn nauw verbonden met wie je bent.

De tentoonstellingsruimte in het MFC “de Brink” (ook een monument) was weer netjes ingericht door leden van de fotowerkgroep.

In de raad-trouwzaal was een gids aanwezig voor uitleg over de tekens van de dierenriem die daar te zien zijn.

Lezing

Op woensdag 26 oktober een lezing door Nico Bakker. Zijn lezing ging over oude en moderne technieken van kaartproductie. Hij liet zien voor welke onderwerpen kaarten gemaakt worden, zoals topografische, thematische, internetkaarten en andere bijzondere kaarten.

Voor deze leerzame lezing, die ons wat deed, was veel belangstelling.

 

2017

Op 24 januari zijn we het jaar gestart met een filmavond over Zuidenveldtentoonstellingen uit het verleden, gepresenteerd door Ger Kemper. Tussen de filmvoorstelling door een talkshow van Wim Ensing over het “drama van Justina Abelina”. De belangstelling voor deze avond was groot.

Lezing

Op 7 maart een avond verzorgd door de heer Egbert Meijers met als thema “Flint, zwerver uit de oertijd”. De flint wordt de laatste jaren steeds meer als geologisch erfgoed beschouwd.

Streektaalquiz

Op woensdag 29 maart hebben we dit jaar in de “Meertmaond–streektaolmaond”, voor het eerst een streektaalquiz samengesteld met als naam “Streektaolstried”. De quiz werd gespeeld in groepen van 3 à 4 personen, de vragen bestonden uit  Drentse woorden, gezegdes, maar ook over algemene onderwerpen, zoals over de historie van Sleen en omgeving of over onze gemeente, provincie Drenthe en oude gebruiksvoorwerpen. De deelname was groot.

Streektaalmorgen

Op 23 april sloten wij het seizoen af met een Streektaalmorgen in zaal Wielens in Noord-Sleen. Deze morgen hebben we kunnen genieten van het optreden van cabaretier Erik Knoef en zijn vrouw Anita (zang ) uit Lochem, alles in het Achterhoeks dialect. Zij werden begeleid door muzikant en zanger Geert Jan Brader uit Ossenzijl.

Expositie

Tijdens de zuidenvelddagen, 7, 8 en 9 juli, hadden we een expositie in het MFC (voormalig gemeentehuis) van Sleen. Zo’n kleine 700 bezoekers kwamen een kijkje nemen naar deze expositie, “Zuidenveldtentoonstelling” van vroeger tot heden (1923 – 2017).

Open Monumentendagen

Op zondag 10 september werden de Open Monumentendagen gehouden.

Thema: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Deze dag werd, samen met de Slener Molen Stichting, georganiseerd in de molen “de Hoop” te Sleen.

Lezing

Op woensdag 25 oktober een lezing in het MFC te Sleen door de heer Albert Haar met als titel “Van Speelman tot Skik”. De historie van de lichte muziek in Drenthe begint eigenlijk na de oorlog. De invloed van de geallieerden, de opkomst van radio, jukebox en platenspeler kwam in de plaats van de speelman die met zijn accordeon rondtrok of de dansleraar die met harmonica of piano het Drentse jongvolk maatgevoel probeerde bij te brengen. De invloed van de Molukse muziek, de geheime zender cultuur, de streektaalmuziek en dansorkesten en popbandjes passeren de revue in de lezing Van speelman tot Skik. Albert Haar (1949) verdiepte zich in de Drentse muziekcultuur. Hij reisde met Harry Muskee en Daniël Lohues naar Amerika, op zoek naar de wortels van hun muziek. Als radiomaker volgde hij de muzikale cultuur van Drenthe. Met de Everly Brothers in zaal Hemmen in Gasselte, het Börcker Trio met de Pietereuliekar en Duo Karst met Vlinder.

 

2018

Lezing

Op 23 januari zijn we het jaar gestart met een lezing door Mark Goslinga, met als titel ”Fotografie door de eeuwen heen”. Hij vertelde o.a. over de eerste rondreizende fotograaf door Drenthe in 1844 tot de amateurfotografen rond 1900. Het was een zeer interessante en leerzame avond. De belangstelling voor deze avond was groot.

Lezing

Op 6 maart een avond verzorgd door de heer Gerrit Hegen met als thema “Veranderingen in de landbouw”. Hier werd verteld wat er op boerderij zoal omgaat en wat voor kennis en kunde nodig is om zo’n boerenbedrijf te runnen. Na deze avond een vervolg op zondagmiddag 25 maart met een excursie bij en op de boerderij van de familie Katerberg te Diphoorn, waar, onder het genot van een hapje een drankje de bijeenkomst werd afgesloten door de heer Gerrit Hegen. 

Streektaalquiz

Op woensdag 28 maart hebben we ook dit jaar in de “Meertmaond–streektaolmaond”, voor de tweede keer een streektaalquiz samengesteld met als naam “Streektaolstried”. De quiz werd gespeeld in groepen van 3 à 4 personen, de vragen bestonden uit Drentse woorden, gezegdes, maar ook over algemene onderwerpen, zoals over de historie van Sleen en omgeving, of over onze gemeente, provincie Drenthe en oude gebruiksvoorwerpen. De deelname was groot, 23 teams streden om de eer.

Streektaalmorgen

Op 15 april hebben we het seizoen afgesloten met een fantastisch optreden van Willem Fledderus in zaal Wielens te Noord-Sleen. De zanger die in 2013 het Drents liedjesfestival had gewonnen met Drentse, Nederlands en Engelstalige liedjes. Gezien de lovende reacties was er veel waardering voor zijn optreden.

Lezing

Op woensdag 31 oktober een lezing in het MFC te Sleen. Deze avond werd verzorgd door Alie Zwinderman en Lenie Degen. Zij hebben beiden de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar hun levens zijn in belangrijke mate bepaald door een bijzondere gebeurtenis op 13 januari 1945 in Sleen. Tijdens de zoektocht naar het verleden zijn beide dames, onafhankelijk van elkaar in Sleen geweest en is er naderhand over en weer contact geweest. Het familieverhaal van de ouders van Alie Zwinderman is in 2011 als boek verschenen getiteld: “Jouw hart sta ik nooit meer af”. Het boek dat Lenie Degen heeft geschreven over haar familie is in maart 2018 uitgebracht getiteld: “Versteende stilte”.

De vader van Alie, Jans Zwinderman, was toen eerste ambtenaar ter secretarie in Sleen en was tevens actief in het verzet. Hij werd in het gemeentehuis van Sleen gearresteerd door landwachten en overgebracht naar Assen en vandaar naar het concentratiekamp Wöbbelin in Duitsland. Hij overleed aan de ontberingen op 15 mei 1945, twee weken na de bevrijding van het kamp door de Amerikanen en kort voor de geboorte van zijn dochter Alie. De grootvader van Lenie Degen heeft al voor de oorlog gekozen voor de NSB in de overtuiging dat alles beter zou worden. Tijdens de oorlogsjaren is hij een periode hier in Sleen burgemeester geweest, in dezelfde periode dat Jans Zwinderman hier werkzaam was. Voor deze drukbezochte lezing kwamen 170 personen naar het MFC.

Renovatie Dorpspomp

Op 9 november vond de onthulling van de gerenoveerde dorpspomp plaats.

Stichting Streekeigen Sleen heeft het beheer over de Dorpspomp op de Brink in Sleen.

Na 100 jaar was deze dorpspomp (1905) toe aan een grondige renovatie. De omkasting is geheel vernieuwd door bouwbedrijf Geugies en Streekeigen heeft het zinkwerk en het inwendige van de pomp gerestaureerd. Het verwijderen en het opnieuw plaatsen is door bestuursleden van Streekeigen gedaan. Op vrijdag 9 november waren bij de onthulling van de pomp, vertegenwoordigers van de sponsoren Rabobank Het Drentse Land, de Warming Stichting en Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn aanwezig. Door de financiële steun van deze sponsoren is deze renovatie mogelijk gemaakt en kan de pomp weer jaren worden gebruikt.

 

2019

Lezing

Op 22 januari zijn we het jaar begonnen met een lezing door Jan Bos van het Drents Archief.

De lezing had als titel: “Van Postkoets tot Turbodiesel”. Allerhande middelen van vervoer kwamen voorbij, toch zijn deze vervoermiddelen nog niet zo oud en pas in de laatste 100 tot 125 jaar ontstaan. De lezing was gemakkelijk te volgen, maar liet bij de toehoorders wel het beeld achter van een maatschappij die in de laatste ruim honderd jaar, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin, snel veranderd is.

Lezing

Op 12 maart verzorgde de heer Jan te Sijthoff, bestuurslid van Geopark de Hondsrug, een lezing over het Hondsruggebied. De ruggen en dalen zijn gevormd in de ijstijden. De prehistorische mens liet ons ook zijn schatten na.

Duizenden jaren lang gaven mensen vorm aan dit landschap. Op deze avond kreeg men zowel een presentatie als een film te zien over het Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Ook kregen wij antwoord op de vragen: Wat maakt het Hondsruggebied zo bijzonder, waarom is het een Geopark en wat is dat eigenlijk. Het Hondsruggebied heeft een rijke historie, waar je veel verhalen in ontdekken kunt.

Streektaalquiz

Op woensdag 27 maart hebben wij ook dit jaar in de “Meertmaond-streektaolmaond”, voor de derde keer een streektaalquiz samengesteld met als naam “Streektaolstried”. De quiz werd gespeeld in groepjes van 3 à 4 personen, de vragen bestonden uit Drentse woorden en gezegdes, maar ook over algemene onderwerpen, zoals over de historie van Sleen en omgeving, of over onze gemeente, de provincie Drenthe en oude gebruiksvoorwerpen. De deelname was groot, 21 groepjes streden om de eer. 

Streektaalmorgen.

Op 13 april hebben we het seizoen afgesloten in zaal Wielens in Noord-Sleen, met een optreden van Harm Dijkstra, met zang en mooie verhalen, aangevuld met de band bestaande uit: Roel Luchies, Henk Vleems, Harry Sommer en Gerard Lanting.

Op deze avond kregen wij onverwacht bezoek van onze burgemeester Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden, die onze secretaris Reina Zwiers een Koninklijke onderscheiding opspelde en zij werd daarmee lid in de Orde van Oranje-Nassau. Reina heeft voor haar vele werk en de brede inzet in de gemeenschap deze onderscheiding meer dan verdiend.

De avond werd verder in een gezellige stemming doorgebracht.

Lezing

Op woensdag 23 oktober een lezing in het MFC de Brink in Sleen. Deze avond werd verzorgd door Harm Jan Lesschen, met als titel “de Klink dee aal ’t holt” 

In deze lezing stond de bewonersgeschiedenis van de havezate centraal en de relatie tussen haar bewoners en het dorp Oosterhesselen. Een relatie die gekenmerkt wordt door goede samenwerking, onenigheid, ruzies, processen en tegenstrijdige belangen.

De moeite waard om te horen was ook de bewonersgeschiedenis van de havezate in de 20e eeuw. Ook werd het planten- en dierenleven van het landgoed besproken en in beeld gebracht.

2020 

Lezing

Op dinsdag 21 januari, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Sleen.

Deze lezing werd verzorgd door mevrouw Ineke den Hollander, met als titel: Boerderijen in Drenthe. De lezing ging over de ontwikkeling van de Drentse boerderijen en de veranderingen door landbouwkundige, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de hand van tekeningen en foto’s van verdwenen en nog bestaande boerderijen werden aanpassingen in bouw, materiaalgebruik, plattegrond, inrichting en decoratie van de boerderij besproken.

Lezing

Op dinsdag 3 maart, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Sleen. Deze avond werd verzorgd door de heer Peter Geudeke. Aan de hand van beeldmateriaal gaf hij een kort overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de verschillende types van het stripverhaal. Wij maakten uitvoerig kennis met het leven en werk van Marten Toonder. En hoorden over zijn bronnen en onderwerpen voor de verhalen van Tom Poes en Heer Bommel. Een bijzondere plaats daarin betrof de relatie met filosofische en religieuze motieven, van het taoïsme tot de bijbel.

2021

Gezellige avond

Op dinsdag 26 oktober, een gezellige avond in zaal Wielens te Noord-Sleen. Deze avond werd verzorgd door mevrouw Yvonne Bijl, die ons vermaakte met haar korte verhalen en gedichten. Yvonne schrijft wekelijks columns in het Hoogeveens weekblad en zij heeft inmiddels drie boekjes uitgegeven. Haar verhalen zijn herkenbaar, met veel humor en de nodige zelfspot.

2022 

Lezing

Op dinsdag 1 maart, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Sleen. Deze avond werd verzorgd door de heer Patrick Prinsen, en ging over kamp Westerbork, waarbij de nadruk lag op de jaren 1939 -1945. Aan de hand van verhalen van mensen die in het kamp gezeten hebben, is een beeld geschetst van het kampleven. Deze lezing werd ondersteund met beeldmateriaal.

De streektaalquiz

Op woensdag 23 maart 2022, hebben we weer onze streektaalquiz gehouden in het kader van “Meertmaond Streektaolmaond”. Achttien groepen streden weer om de eer. De quiz bestond ook deze keer uit Drentse woorden, gezegdes, maar ook algemene vragen, zoals: de historie van Sleen, de gemeente, de provincie, flora en fauna, oude beroepen en oude gebruiksvoorwerpen.

 

Overige

Twee keer in ’t jaar staat Streekeigen Sleen met een kraam op een markt in Sleen. In het voorjaar (Koninginnedag, nu Koningsdag) en begin september op de Sleenermarkt rondom de Brink in Sleen. Op deze marktdagen heeft Streekeigen meestal niet te klagen over belangstelling. Er is ook altijd veel te bekijken en te kopen en de mooie bloemstukken van de dames van de werkgroep Foto/Film sieren de kraam nog extra op. De fotopanelen trekken nog de meeste aandacht. Ook de quiz trekt altijd veel aandacht. Vaak melden zich op deze markten nieuwe donateurs aan, waar de Stichting blij mee is.

De Stichting Streekeigen Sleen onderhoudt een goed contact met het gemeentebestuur van Coevorden. De cultuurnota van de gemeente Coevorden biedt o.a. subsidiemogelijkheden voor de historische verenigingen in de gemeente en daar maken wij met succes gebruik van.

Ook van de Rabobank Klenckeland sponsorcommissie heeft Streekeigen al enkele keren een bijdrage gehad voor een project.

De Stichting Streekeigen Sleen heeft regelmatig overleg en medewerking van de historische werkgroepen van de verenigingen voor dorpsbelangen in Erm en Noord-Sleen. Door goede samenwerking kunnen wij elkaar versterken en ondersteunen. Wij streven er met elkaar naar om de historie van onze streek levendig te houden.

De Drentse Historische Vereniging DHV, min of meer het overkoepelende orgaan van de historische verenigingen in Drenthe, belegt met de historische verenigingen in Drenthe jaarlijks een vergadering. Op die vergaderingen worden o.a. de activiteiten van de historische verenigingen uitgewisseld.

Vooruitkijken en plannen maken zal het bestuur blijven doen. Het is de moeite waard om de historie van Sleen en omgeving, het streekeigene naar alle kanten uit te dragen. Tentoonstellingen, markten, lezingen, “Oes Eigen Streek”, foto’s, films, boeken enz., zijn daar de draagvlakken voor. Maar zeker ook de inzet van onze werkgroepen dragen daar ook een niet onbelangrijk deel aan bij. En dan de onmisbare steun van de donateurs mag zeker niet onvermeld blijven. Wij moeten het met elkaar maken. Samen zijn wij sterk om er wat moois van te maken.

Bestuur Stichting Streekeigen Sleen.