Privacy

Privacy Verklaring (AVG)

 

Stichting Streekeigen Sleen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Streekeigen Sleen houdt zich in alle gevallen aan    de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting Streekeigen Sleen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

 

Persoonsgegevens van donateurs worden door Stichting Streekeigen Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het donateurschap van de betreffende persoon

– Verzending van het kwartaalblad en nieuwsbrieven.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Stichting Streekeigen Sleen de volgende persoonsgegevens van u:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adres en woonplaats

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Bankrekeningnummer, in geval van donateurschap bij een contributie inning en in geval u een machtiging tot automatische incasso afgeeft.

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streekeigen Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van door Stichting Streekeigen Sleen aanbevolen sprekers

 

Persoonsgegevens van aanbevolen sprekers worden door Stichting Streekeigen Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;

– Informatieverstrekking ten behoeve van boeking van lezingen en/of dergelijke.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Schriftelijke toestemming (via e-mail) voor gebruik van persoonsgegevens in een databank;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Streekeigen Sleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Organisatie;

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Naam en soort lezing;

– Website.

– Bankrekeningnummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streekeigen Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een aanbevolen spreker.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers.

 

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Streekeigen Sleen verwerkt ten behoeve van het bestuur en/of werkgroep:

Stichting Streekeigen Sleen kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Streekeigen Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men vrijwilliger is bij Stichting Streekeigen Sleen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar).

 

Bewaartermijn

Stichting Streekeigen Sleen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Stichting Streekeigen Sleen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

 

Secretariaat

Wolfgarenweg 8

7846TH Noord-Sleen

Tel: 0591-362561