Stichting Streekeigen Sleen

Secretariaat:  Wolfgarenweg 8, 7846TH Noord-Sleen, tel.0591-362561

IBAN rekeningnummer NL32RABO0359220258

Fiscaal nummer 8166.51.413

BELEIDSPLAN-DOELEN-AKTIES   STICHTING STREEKEIGEN SLEEN
De doelstellingen, verwoord in de Statuten van de Stichting Streekeigen Sleen ( in het vervolg:
De Stichting) luiden als volgt:
a. De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving te behartigen en de kennis daarvan te vergroten.
b. De erkenning van de betekenis van de streektaal te bevorderen, benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord.
c. De belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren.
d. Zich in te zetten voor het behoud en herstel van monumenten en andere karakterestieke waarden van deze streek.
e. Als symbool van de onder d. genoemde doelstelling de dorpspomp op de Brink in Sleen te beheren en zo goed mogelijk te onderhouden.
De Stichting heeft een viertal werkgroepen, te weten:
De werkgroep Foto-Film, die zich wekelijks intensief bezig houdt met het rangschikken, digitaliseren en beschrijven van de grote verzameling foto´s en dia´s die de Stichting bezit. Ook verzorgt deze werkgroep de foto-exposities die tentoongesteld worden op diverse manifestaties, reünies, Open Monumenten dagen etc.
De werkgroep Folklore-Landbouwhistorie, die zich vooral heeft bezig gehouden met de landbouwhistorie zoals het vervaardigen van een boekwerk over de Poterbewaarplaats van Sleen en het maken van een boek over de Zuivelfabriek van Sleen, het bestuderen en vervolmaken van de oude veldnamenkaart van de voormalige gemeente Sleen.
De werkgroep Redactie van het kwartaalblad `Oes Eigen Streek`. Deze werkgroep initieert en verzamelt bij voortduring onderwerpen voor dit kwartaalblad, zoals themanummers ( hotel Zwols en Tweede Wereldoorlog omgeving Sleen) en diverse kortere artikelen bijeengebracht in een kwartaaluitgave.
De werkgroep Diphoorn. Zij verzamelt de gegevens van de woningen (boerderijen) en de bewonersgeschiedenis van het dorp Diphoorn, legt dit vast en zo ook de daarbij behorende fotoverzameling. Tentoongesteld tijdens de reünie in 2008.
Verder heeft de Stichting een website, www.streekeigensleen.nl. Een apart benoemd bestuurslid beheert en houdt deze website bij.
Beleid bij doelstelling a:
Bij voortduring onderwerpen benoemen, bestuderen en vastleggen, zo mogelijk met andere cultuurhistorische verenigingen.
Over deze onderwerpen publiceren in het kwartaalblad ‘Oes Eigen Streek’.