Geschiedenis Drents

Stichting Streekeigen Sleen.

 

Opricht 26 jannewarie 1989.

 Terugblik in de tied en plannen van de Stichting Streekeigen Sleen.

Aj veuroet kiekt liek alles nog zo wied vort, maor aj terugkiekt is’t maor’n knipoog.

Maor toch is er veul gebeurd in de ofgelopen tied. Het is Streekeigen Slien niet slecht gaon.

Het was in de jaoren tachtig van de veurige ieuw een trend dat er overal historische verienings opricht wuurden.

Ok Slien ontkwam daor niet an. Albert Haar as streektaalfunctionaris , vanoet het project Culturele Educatie bij het Drents genootschap, de kulturele Raod van Drenthe, kwam in het veurjaor van 1988 naor Slien veur overleg met Hetty Teunissen-Scholten, Gerrit Kuipers en Jaap de Koning, um te kommen tot een warkgroep historie of zowat.

Op 29 meert 1988 wordt er een warkgroep samensteld en zie nuumt zuch de warkgroep

 “Drents Eigen”, later wordt de naam veraanderd in “Streekeigen Sleen”. De warkgroep bestiet oet de volgende personen: Dinie Haasken, Hetty Teunissen, Egbert Klinkhamer, Gerrit Kuipers, Jaap de Koning en Johannes Siderius. 

Dizze warkgroep gung metien voortvarend van start . Der wuur een informatieaovend holden in “De Deel”. Via de Vrouwenraod kun men beschikken over wat aolde filmbeelden van Slien en zodoende was de eerste aanzet geven. Het aantal belangstellenden oet de Sliener gemienschup op die aovend was umtrent 160 personen en een 40 tal personen gaven zuch ok metien op as participant/donateur van de pas opgerichte warkgroep “Drents Eigen”.

Streekeigen Slien hef non zo zachiesan roem 600 donateurs.

Der wuur hard warkt um van de warkgroep een stichting te maken. Um an geld te kommen wuur in samenwarking met Albert Haar in oktober van 1988 een boekenkrooi holden in Slien en Diphoorn en daor bleef umtrent f 750,- van over.

Der wuur wieder warkt en de warkgroep gung op 26 jannewari 1989 over in een stichting.     Op die dag wuur de oprichtingsakte passeerd deur notaris Tammens te Hesseln. Het bestuur wordt op 29 jannewarie 1989 installeerd en was samensteld oet de volgende personen: Joh. Siderius, veurzitter; Jaap de Koning, twiede veurzitter; Dinie Haasken, sikketaris; Engbert R. ter Heide, twiede sikketaris; Hetty Teunissen, pennigmeester; en Gerrit Kuipers en Roelof Klinkhamer , bestuursleden.

Doelstelling van de Stichting:

a. de culturele en historische belangen in Sleen en omgeving te behartigen en de kennis daarvan te vergroten;

b. de erkenning van de betekenis van de streektaal te bevorderen, benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord;

c. de belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren;

d. zich in te zetten voor het behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van deze streek;

e. als symbool van de onder d genoemde doelstelling , de dorpspomp op de Brink in Sleen te beheren en zo goed mogelijk te onderhouden.

 

 Bestuur

Old burgemeester Joh. Siderius, de eerste veurzitter kwam hiel onverwacht te overlieden op 10 december 1989. Dat was een groot verlies veur de Sliener gemienschap, maor bovenal veur de familie Siderius zölf. Jaap de Koning volgde Siderius op en hie is veurzitter bleven tot 29 mei 2002, twaalf en half jaor hef hij zien beste krachten as veurzitter an oeze Stichting geven en hij is vanof 29 mei 2002 deurgaon as gewoon bestuurslid. In de bestuurs-vergadering van 26 jannewarie 2004, is Jaap oftreden as besturslid. Hij hef de stichting dus vanof het begun dient,16 jaor lang. Kees de Weerdt volgde Jaap op. Eerst as vice veurzitter en met ingang van 16 april 2003 as veurzitter. Kees de Weerdt is oftreden as veurzitter en bestuurslid op 18 jannewarie 2005, Marinus Aalderink nam op die zölfde daotum het veurzitterschap over. Op de straaktaol-mörgen van 14 april 2013 nam Marinus Aalderink ofscheid as bestuurslid en veurzitter van de Stichting Streekeigen Sleen. Marinus is twie bestuursperioden actief wèest as veurzitter. Hie blef nog wal actief as redactielid in de warkgroep van het tiedschrift “Oes Eigen streek”                              

Luuk Klein oet Diphoorn is met ingang van 14 april 2013 toetreden tot het bestuur en wordt metien benuumd as veurzitter. Deur ziekte is in jannewari 2014, Luuk Klein oftreden as veurzitter en is opvolgd deur Gezinus Renting.

In de loop van de tied hebt de volgende personen veur lange of körte tied in het bestuur functioneerd:

Johannes Siderius, Jaap de Koning, Hetty Teunissen, Engbert ter Heide, Roelof Klinkhamer, Dinie Haasken-Hoving, Gerrit Kuipers, Jan Geugies, Gerrit Hegen, Kees de Weerdt,     Eggie Reinders-Kamping, Roel Omvlee, Tinus Ensing, Janny Alberts-Hofman, Bert Haan, Roelie Lubbers-Hilbrands, Gea Groothuis-Hilbrands, Fenny Beuker-Boer, Wim Dijkstra, Aaltienus Jansen, Klary Kemper- Schonewille, Marinus Aalderink, Luuk Klein, Mans Wolbers , Roelof Smeenge en Wilma Kiers – Groothuis, Jan Kamping, Ina Steenbergen-Zwols,Reina Zwiers-Hollander,Gezinus Renting.

 Het zittende bestuur hef de volgende samenstelling, (peildatum 01-05-2022)

Hendrikus Reinders, veurzitter; Nico Bakker, twiede veurzitter; Harma Weggemans, secretaris; Jan Oosting, penningmeester; Mientje Warners, bestuurslid.

 

Ereleden

Tiedens het jubileumfeest op zaoterdag 23 jannewarie is Gerrit Kuipers benuumd tot erelid van de Stichting Streekeigen Sleen, op grond van zien veule verdiensten en inzet as bestuurslid en schriever, gedurende tien jaoren beteund. De bijbeheurende ingelieste oorkonde is maakt deur Harmke Jansen.

Tiedens een culturele mörgen op zundag 26 april, is Willem Dijkstra benuumd tot erelid van de Stichting Streekeigen Sleen, op grond van zien veule verdiensten en inzet as bestuurslid (secretaris), lid warkgroep foto/film, gedurende de ofgelopen jaoren. Non nog actief in de warkgroep foto/film en redactielid van “Oes Eigen Streek”.

Op 30 april 2011 kwam oes eerste erelid Gerrit Kuipers op de leeftied van 92 jaor oet de tied. Gerrit is geboren in Schoonoord op 20 september 1918 en is overleden in Möppelt, evenals zien vrouw Janny Kuipers-Ruiter. Zie overleed op 20 februari 2011 op 88 jaorige leeftied. Van beiden is een in memoriam verschenen in de nummers 1 en 2 van 2011 van Oes Eigen Streek. Gerrit hef veul betiekend veur de Stichting Streekeigen Sleen. Hie was der vanof het begun bij betrokken en hef veul van zien wark an oeze Stichting schunken. Hie is in 1967 benuumd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1978 ontvung hie de Zilveren Anjer, in 1983 de Culturele Prijs van Drenthe en in 2008 de Roel Reijntjesprijs.

Warkgroepen

Naost het bestuur functioneert er een veertal warkgroepen, nl:

De warkgroep Landbouwhistorie, waorin zitting hadden: Asse Nijboer en Roelie Klinkhamer-Lubbers.In april 2011 is dizze warkgroep opheven. Zo gauw der weer neie projecten bint zal der weer een neie warkgroep ad hoc saomensteld worden.

Redactie “Oes Eigen Streek”: Marinus Aalderink; Marco Beuker; Harmke Jansen; Marjolein Kaas en Nico Bakker.

Warkgoep Genealogie: Roelof Smeenge; Berend Eggens; Henk Heling; Gerry Kramer; Rianne Kolk en Roelof Assen.

Warkgroep Foto/Film: Fenny Beuker; Henk Steenbergen; Netty Meijer; Hennie Vrielink; Rieks Reinders en Berend Eggens.

De Stichting hef een grote collectie historische foto’s verzameld en daornaost een aantal beeldbanden . Dit beeldmateriaal is overzet op DVD. De duurzaamheid van het beeldmateriaal is non gewaarbörgd. Het fotomateriaal wordt almaol scand op de computer en t.z.t zal het bestand inbracht worden in het grote bestand van het Drents Archief.               Hiel veul fotocollecties in Drenthe kunt al via het internet bekeken worden.

De fotowarkgroep krig mangs hiel bijzundere foto’s under ogen, zo as; Harmtien Eising haar ok een fotoalbum van Annie Knol. Annie Knol, een dochter van mister Knol, die jaorenlang in Slien Heufd der openbaore legere schoel was en daorveur van de schoel in Erm. Mister Knol haar in zien Ermer tied, dat was in de twintiger jaoren van de veurige ieuw een foto maakt van de Ermer meul die doe nog hielemaol compleet was met wieken en alles der op en der an. Die foto zat ok in het album van Annie Knol. Non was het bekend dat dhr. J.A.Verdoorn oet Erm, die bij de aolde meul woont, al jaorenlang oetkeek naor een foto waor de meul compleet opstund en hie haar al vaak ies zegd: “Ik heb er heel wat voor over als ik nog eens een foto in handen kon krijgen waar de Ermer molen compleet opstaat”. De dames van de warkgroep die bij Harmtien in hoes de bijzundere foto under ogen kregen, hebt metien meneer Verdoorn opbeld en verteld wat zie vunden hadden. Meneer Verdoorn kwam metien naor Slien en bij het zien van de foto van de Ermer meul was hie zo bliede, dat hie metien zien eerdere oetspraak in daod umzette . Streekeigen Sleen kreeg  een mooi bedrag van meneer Verdoorn en Annie Knol kreeg hetzölfde bedrag veur het beschikbaar stellen van de unieke foto.

Dit soort dinger maakt het historische speurwark spannend en levendig.

Naost het fotomateriaal hef Streekeigen zo zachiesan ok al hiel wat aander historisch materiaal in het archief liggen, zoals olde bestuursboeken, documenten, almanakken, krantenknipsels, boeken, gebruuksveurwarpen, enz. Te veul um op te numen.

Oes archief hebt wij vanof het begun in het gemientehoes had en wij hoopt dat dat ok zo blieven mag. Nao de gemientelijke herindieling in 1998 ontstund het plan um het gemientehoes te verbouwen tot een multifunctioneel centrum. De plannen kregen vörm en in 2005 undergung het gebouw een grote interne verbouwing. In september 2005 was de feestelijke opening. De Stichting Streekeigen Sleen is vanof september 2005 vaste huurder van de “Burgemeesterskamer” met een archiefruumte in de kelder.

Activiteiten

In de loop van de jaoren bint der een groot aantal lezings, inbrengaovends van antiek, dia en filmaovends en culturele bijienkomsten wèest veur oeze donateurs en aander belang-stellenden. Te veul um op te numen.

Deur de warkgroep Folklore, bestaonde oet de personen: Gerrit Kuipers veurzitter, Roelie Klinkhamer-Lubbers, Eggie Reinders-Kamping, Gerrit Hagenouw, Bertus Kuipers, Asse Nijboer en Antinus Stock is de folklore in oeze streek optiekend.

Het boekie “Kinderwereld rond 1900” en het boek “Vroeger Volksleven in Drenthe” bint daor de vruchten van. Beide boeken bint schreven deur Gerrit Kuipers.

Het was aanvankelijk de bedoeling um de streekfolklore in vief dielen te beschrieven, maor al gauw bleek dat vief van die boekdielen slecht verkoopbaar zullen wezen en is der veur keuzen um nao het eerste diel de veer resterende dielen in ien boek te verzamelen, het boek “Vroeger Volksleven in Drenthe”. Dit boek is oetgeven deur de Stichting Het Drentse Boek in

Zuudwolde. Gerrit Kuipers bepaalde dat zien auteurshonorarium ten goede mus kommen an de Stichting Streekeigen Sleen. Het boek is hiel goed verkocht en der blif vraog naor. Streekeigen hef ’t er goed met had. Der is hiel actief warkt in de ofgelopen tied en in het oog springende zaken bint o.a.:

Drèents dictee.

In het kader van het anfietern van het gebroek van oeze Drèentse taol (een verplichting oet oeze statuten) hebt wij besleuten um de meertmaond – streektaolmaond een Drèents dictee te holden in de Brink in Slien. Daorbij wordt „prominente‟ mensen oet oes verspreidingsgebied oetneudigd en ok elk en ien die daor wat veur vuult kan der an metdoen. In 2011 is de Stichting Streekeigen Sleen begunt met het organiseren van een Drèents dictee en de belangstelling um daor an met te schrieven is redelijk goed.

De dicteeaovends wordt holden in het MFC. “de Brink” in Slien.

Op 23 meert 2011 de eerste keer, met het dictee : “ VEURJAOR”

Op 21 meert 2012 veur de twiede keer, met het dictee: “STÖRMWEER”

Op 27 meert 2013 veur de daarde keer, met het dictee: “VERJAORDAGVESITE”

Op 26 meert 2014 veur de veerde keer, met het dictee: “JANNAO”

Op 25 meert 2015 veur de viefde keer, met het dictee:   “HOND OETLAOTEN”

Op 23 meert 2016 veur de zesde keer, met het dictee: “HISTORIE VAN SLIEN”

Dizze zes dictee’s bint schreven deur Wim Dijkstra

 

1988

Het in ere herstellen van de darpspomp op de Brink.

1990

Der bint een elftal boekies maakt deur Gerrit Kuipers, de zogenaamde “Riege”. Die boekies biedt wij op markten en bijienkomsten te koop an en daor zint al hiel wat van verkocht.

Op 30 meert onthulling van een ANWB informatiebord op de Brink in Slien, met een wandelroute deur Slien langs bijzundere objecten. De Stichting Streekeigen Sleen had daorbij een beschreven wandelroute maakt. De routebeschrievings lagen in een bakkie die an het info bord vastmaakt was. Der is ok weer een neie beschreven wandelroute deur Sleen.                    

In mei kwam de Trappertoer oet. Een beschreven historische fietsroute deur de gemiente Slien. In de begunjaoren van de Stichting Streekeigen Sleen, adviseerde het bestuur burgemeester en wetholders bij de straotnaamgeving in de neie bestemmings-plannen of van aandere wegen in de gemiente Slien. Het gemientebestuur van de gemiente Coevern maakt non ok weer gebroek van de adviezen van Streekeigen bij de naamgeving van neie straoten in oeze darpen.

Der is een kadastrale atlas van Slien ontwikkeld die de situatie van 1832 weergef. De atlas is op 1 oktober 1990 in zaal “Het wapen van Sleen” aanbeuden an de burgemister van Slien, dhr. D.Appeldoorn, met daoran gekoppeld een lezing over Havezaten, kastelen en heur bewoners, deur Albert Haar.

In de jaoren ,90 jureerde het bestuur van de Stichting Streekeigen Sleen de palmhaanties optochten, die rond de tied van Palmpaosen deur de handelsveriening van Slien organiseerd wuren.

1991

Op 2 november wuur der weer een Boekenkrooi holden, non in samenwarking met Dörpsbelangen Erm, Noord-Slien en ’t Haantie. Met aolde handwagens, kaoren en bakfietsen gung men de hoezen bijlangs um miest Drentse boeken te verkopen. Als de mèensen veur een zeker bedrag an boeken kochten, kregen zie een veldnamenkaort van Slien met beschrieving kado. Zodoende bint de velnamenkaorten in Slien in umloop kommen.Van die acties bleef flink geld over.    

                                                                                                                    

1992

Op 30 jannewarie is het manuscript van het boek “Sleen in verleden en heden ” aanbeuden an de doe zittende burgemister van Slien, de heer D. Appeldoorn. In opdracht van de gemiente Slien is deur de warkgroep historie van oeze Stichting, bestaonde oet de volgende personen: G.Kuipers, G.Engels, H.Haaijer, A.Kamps-Huisman, J.Kamps en H.Meijerink, veul historisch materiaal verzameld en bundeld in een manuscript, schreven deur Gerrit Kuipers.

Dhr. T.A.( Tienus) Katerberg oet Erm, schenkt Streekeigen Sleen een prachtig naambord met logo, oetvoerd in holtsniewark.

Boek “Zudenveldtoonstelling in Slien” ter gelegen-heid daorvan is het boek deur de gemiente Slien oetgeven in een oplage van 1500 stuks. Dit prachtige boekwark was in körte tied oetverkocht. De Stichting hef een historische kalender oetgeven, ter gelegenheid van de zudenveldtoonstelling.

Op 21 en 22 november was der een fototoonstelling  in het gemientehoes van Slien, ter gelegenheid van het 75 jaorig bestaon van de gemengde zangveriening Slien. Veur de reünisten veul herkenning oet vrogger jaoren.

1993

Van 23 oktober t/m. 19 november huuld de Stichting Streekeigen Sleen een toonstelling over luchtfotografie in “De Deel”te Slien.

1994

Het vief jaorig bestaon is vierd met een bonte aovend op 25 jannewarie in zaal “Zwols”. Der waren optredens van het duo Harm en Roelof, verhalen van Gerrit Kuipers, verteld deur Wim Dijkstra, der wuurden Drentse gedichties veurdragen deur kinder oet Slien en Erm, Gerrit Kupers vertoonde een diaserie over de historie van Slien en wiede umgeving. Gerrit Kupers gef een lezing over vrijen en trouwen in vrogger tied, met medewarking van Klaas Schultz as wasschupsneuger, Aafke Siebring-Geugies als bruid en Jaap de Koning als bruidegom.

1996

In samenwarking met de gemiente Slien bint deur Streekeigen op 14 september,in het kader van “Open Monumentendag”op een veertal monumenten tekstbordties maakt. Op dizze bordties stiet een beschrieving van het monument. De betreffende monumenten bint: het gemientehoes in Slien (non “de Brink”),de meul “Albertdina” in Noord-Slien, de meul     “De Hoop” in Slien en ’t  Armhoes an de Heirweg in Slien. Wetholder van de gemiente Slien, mevr. M.Ronda-Blok  onthulde het eerste bordtie an’t Armhoes.

1998

Het tiedschrift “Oes Eigen Streek”, die in 1998 van start gung. De naam van het blad is destieds bedacht deur Geertje Heegen-Roeles oet Slien. De redactie die vanof het begun under de bezielende leiding stund van Roel Omvlee is begonnen met een neisbrief.  “Oes Eigen Streek”wordt graag lezen deur oeze donateurs.Roel Omvlee is opholden met zien redactiewark en Bert Haan hef het wark van Roel overneumen. Harmke Jansen is bereid vunden um de ploats van Roel Omvlee weer op te vullen. Ok Bert Haan is oftreden en Marco Beuker oet Slien hef zien taak overneumen. Marjolein Kaas oet Noord Slien, old bestuursleden Wim Dijkstra en Marinus Aalderink bint toevoegd an de Redactiegroep. Ok Bert Haan zit weer in de redactie. De Stichting Streekeigen Sleen wisselt heur tiedschrift oet met een aantal historische verienings in de regio, zodoende blieft wij ok op de heugte wat er in aandere plaotsen gebeurt.

1999

Het tien jaorig bestaon is vierd op zaoterdag en zundag 23 en 24 jannewarie in zaal “Zwols”, met een toonstelling van tien jaor Stichting Streekeigen Sleen, presentatie van het fotoboekie “Zwerven rond de Sleener toren”. Het fotoboekie is samensteld deur de leden van de fotowarkgroep en de bijschriften bint van de hand van Gerrit Kuipers. Het veurwoord, getiteld: onze jaren “Rondom de Sleener toren”1942-1947 is schreven deur mevr. A.C.Luchies-Mulder de vrouw van wijlen domnee Luchies, die van 1942 tot 1947 predikant van de Ned. Herv. gemiente in Slien was. ( Mevr. Luchies is op 14-01-2004 in heur woonplaots Dwingeloo overleden).

De officiële opening van van het jubileumgebeuren is daon deur Albert Haar, mede oprichter van de Stichting Streekeigen Sleen. Hij onthulde een levensgrote logo van oeze Stichting, die ontwörpen en maakt is deur Henk de Vries oet Slien. De zaoterdagmiddag is wieder vuld met veurdrachten van Janny Alberts-Hofman en Gerrit Kuipers en een optreden van Harm en Roelof.  

Op zundag 24 jannewarie een optreden van het Twentse cabaretduo Ben Schreurs en Hanneke Hiddink en later op de naomiddag  een optreden van de mannen van de gemengde zangveriening Slien, under leiding van Harm Dijkstra.

Gerrit Kuipers treedt of als bestuurslid in de bestuursvergadering van 24 februari 1999.

Op 9 oktober zul der weer een Boekenkrooi holden worden, maor deur een grote braand in het gebouw De Wemme in Zuudwolde, waor ok de Stichting “Het Drentse Boek” hoes-vesting hef, konden de plannen niet deurgaon.

De fotowarkgroep hef een fotoalbum samensteld veur de iesveriening “Voorwaarts”, ter gelegenheid van de viering van heur 75 jaorig bestaon op 11 december in zaal Zwols”.

2000

In het veurjaor, van 8 april t/m. 6 mei,  in “De Deel”een toonstelling over de twiede wereldoorlog (1940-1945). Der was veul belangstelling veur dizze toonstelling.

De Stichting hef een historische kalender oetgeven, ter gelegenheid van de zudenveldtoonstelling.

2002

Van 26 oktober tot 7december, in “De Deel”een toonstelling over de landbouwhistorie in oeze streek, een groot succes. De bevolking van Slien en umgeving hebt an de toonstellings goed metwarkt deur hiel veul historisch materiaal an te dragen.

In 2002 kwam het boek “Van Spieker tot Spoorbrug” tot stand. Der was een warkgroep vörmd bestaonde oet leden van de vief historische verienings in de gemiente Coevern, under veurzitterschap van Henk Everts, beleidsmetwarker van de gemiente Coevern. De teksten bint schreven deur Amanda Janssen-Stuurman en Huib Minderhoud en de foto’s bint maakt deur Bert Haan oet Slien. Het boek is prissenteerd op 15 november in de meul “Jan Pol” in Daolen. Het boek kreeg een twiede druk in juli 2006, verzörgd deur de gemiente Coevern.

2003

In het jaor 2003 is der weer een palmhaantiesoptocht holden, opzet  deur de Stichting Promo en de Stichting Streekeigen Sleen. Streekeigen Sleen hef de palmhaanties beoordield en priezen toekend.

In het weekend van 9, 10 en 11 mei was de Stichting Streekeigen Sleen te gast bij de Historische Commissie van de veriening Darpsbelangen Noord Sleen in zaal Wielens met de expositie, “Trouwen door de jaren heen” . De historische commissie Noord Sleen exposeerde die dagen met een fotocollectie under het thema: “Hoe Noord Slien veraanderde”.

Sinds het jaor 2003 organiseert de Stichting Streekeigen Sleen in Sleen de activiteiten van Open Monumentendag. Open Monumentendag wordt ieder jaor holden in het twiede weekend van september. Open Monumentendag is een landelijke Stichting. Veur de gehiele gemiente Coevern lig de coördinatie  van Open Monumentendag bij de Open Monumentencommissie in Zweel.

Open Monumentendagen.

Thema 2003: “Boerenbouw”. Streekeigen is daor vanof weken en hef het Jeudenkerkhof an de Botterakkersweg in Slien opensteld veur het publiek.

Streekeigen Slien hef in 2003 metwarkt an het project Stookhokken in Drenthe.De stookhokken in het warkgebied bint inventariseerd en deurgeven an de projectleiding. Der is een boek over de stookhokken in Drenthe verschenen, under de titel: “Rooksignalen van het boerenerf” ,Stookhokken in Drenthe.

2004

Het eerste nummer van Oes Eigen Streek, het zeuvende jaorgang in 2004 was ok metien het jubileumnummer en giet over de geschiedenis van de poterbewaarplaots in Slien. Dit toch wal umvangrieke stuk wark is schreven deur Kees de Weerdt.

In het twiede nummer van 2004, is een stukkie schreven over de afgelopen vieftien jaor van de Stichting Streekeigen Sleen.

Het 15 jaorig bestaon van de Stichting Streekeigen Sleen. Op 27 oktober wordt er een jubileumaovend veur donateurs en aandere belang-stellenden  holden. Het was een gevarieerde aovend  met verhalen, veurdrachten, skechtsies, foto’s, dia’s, enz.De veurbereidingscommissie is der goed in slaagt um der een mooie aovend van te maken.

Open Monumentendagen.

Thema 2004: “Verdediging”. Streekeigen had in samenwarking met de Historische Commissie in Noord Slien een fietsroute oetzet langs verdedigingswarken en monumenten oet de twiede Wereldoorlog en een foto-toonstelling over dit underwarp was te zien in café restaurant Wielens in Noord Slien.

2005

Van 29 jannewaorie tot 5 meert, saomen met de Veriening Amateur Fotograven Slien (VAFS) een foto-expositie in “De Deel” met as thema: “Rond hoes en hof ”. Harm Dijkstra die de toonstelling lös dee kwam met een idee um ok ies markante en bekende personen in Slien en umgeving te fotograferen en te beschrieven. Dit idee kreeg vast vörm en der bint non in 2012 al meer dan 80 personen fotografeerd met een körte levensbeschrieving. Dit deurlopende project giet gewoon deur en wordt non daon deur Hille Douma en Jenny Hietkamp oet Slien.

In september was de feestelijke opening van het MFC “de Brink”. De Stichting Streekeigen Sleen is vanof september 2005 vaste huurder van de “Burgemeesterskamer” met een archiefruumte. De archiefruumte dielt de Stichting Streekeigen met de historische commissies van Dörpsbelangen Noord Slien en Erm.

Open Monumentendagen.

Thema 2005: “Religieus erfgoed”. Toonstellings in de kerken in Slien en in “de Brink” in Slien.

Lezing.

Op 12 oktober, een lezing met dia’s, in zaal Moorman te Erm. Het underwarp: Boerderij en boerenerf, deur Jan van Ginkel, metwarker Stichting Veldwerk Nederland / Veldstudie-centrum Orvelte.

2006

Filmavond.

Op 10 jannewari,een filmavond met beelden oet eigen umgeving, in zaal Wielens te Noord Sleen.

Lezing.

Op 8 meert een lezing deur Jan Germs, metwarker Drentse Taol,met as underwarp: “Drentse taol en zien verhaol”.

In 2006 bleek veur de palmhaantiesoptocht gien of nauwelieks belangstelling en is deur de Stichting PROMO en Streekeigen Sleen besleuten dizze activiteit te staken. Begrotelijk dat’t opholden is. Wij moet toch nog ies zien, ow dizze prachtige traditie op de ien of aandere wieze deur kunt zetten. Misschien dat oet de bevolking nog ies een goed idee komp.

Streektaolmörgen.

Een culturele streektaolmörgen, op 23 april in zaal Wielens te Noord Sleen. Optrendens van het shantykoor van de gemengde zangvereniging Sleen en kinder met Drentse gedichtjes.

In augustus 2006 is bij de VVV Drenthe Plus, vestigingen Coevorden/Sleen een boekie oetgeven, getiteld: “Sleen een ontdekkingstocht”. Een wandelroute lang ca. 2,5 kilometer met beschrieving van veul cultuurhistorische objecten. De teksten bint schreven deur de Stichting Streekeigen Sleen. IJ kunt het kriegen bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP). in de winkel “Klaverblok” an de Bannerschultestraot in Slien.

Boek De zuivelfabriek in Sleen, 1894 – 1969.

Kees de Weerdt hef het aanduurd um  een boek te schrieven over de geschiedenis van de zuvelfabriek in Sleen. Hie hef zuch daorbij laoten understeunen deur de veulheid van notities die opschreven bint deur de warkgroep landbouwhistorie, landbouwdeskundigen en personen die op de zuvelfabriek warkt hebt. Het boek is in een oplage van 400 exemplaren oetgeven deur de Stichting Streekeigen. Op 20 mei 2006 is het boek presenteerd in aanwezigheid van een aantal geneudigden, in “de Brink” in Slien. Het eerste exemplaar wuur aanbeuden aan mevrouw de Weerdt, echtgenote van de schriever, Kees de Weerdt.

De warkgroep Landbouwhistorie hef ok al veul wark verzet. Zo hebt zie de geschiedenis van de zuvelfabriek in Slien optiekend, de geschiedenis van de poterbewaarplaots in Slien en de geschiedenis van de Landbouwverienings in oeze umgeving. Non holdt zie zuch o.a. bezig met de geschiedenis van de Boermarken in oeze umgeving . De Stichting Streekeigen Sleen wil zuch nog bezig holden met het in kaort brengen van niet meer bestaonde landbouw-wegen, kerkepaden, bodepaden, enz. De warkgroep landbouwhistorie hef ok bekeken of der op de bestaonde veldnamenkaorten nog namen ontbreekt en zie hebt hier goeie resultaoten met boekt.

 Open Monumentendagen.

Thema 2006: “Feest” De Stichting Streekeigen in samenwarking met de Historische Commissie in Noord Slien hebt het jubileumfeest van de honderdjaorige meul “Albertdina” in Noord Slien organiseerd. De Stichting Streekeigen exposeerde met foto’s in de meul en in de feesttent waren tiekenings van schoelkinder te zien. De tiekenigs gungen over de meul. Hans van der Veen oet Noord Slien hef een boekie maakt over de geschiedenis van de meul “Albertdina”. Dit boekie is op de eerste dag prissenteerd.

2007

Open Monumentendagen.

Thema 2007: “Jonge monumenten” Een foto-toonstelling van monumenten oet de 20e eeuw, een fotoserie van gebouwen, die bouwd bint deur bouwbedrief Geugies in Slien en openstelling van het gebouw “de Brink”. Het gehiel was organiseerd en inbracht deur Streekeigen Slien, Historische Commissie Noord Slien en Historische Commissie Erm.

2008

Deur de Vereniging Dorpsbelangen Sleen Diphoorn is samen met de Stichting Streekeigen Sleen een 15 kilometer lange wandelroute rond Sleen samensteld, getiteld “Wandelen rond de Sleener toren”. Dizze wandelroute is oetgeven deur de Deelgebiedcommissie van de gemiente Coevern en is te kriegen bij het TIP. kantoor in Slien.

In het kader van de Aumühle-oetwisselingen is de Stichting Streekeigen Sleen ok actief wèest, o.a. is der een beschrieving maakt veur een wandelroute deur Slien.

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanoet het publiek, begunde in 2008 met het thema: “Middenstand”.

Streektaolmörgen.

Op zondag 20 april een Culturele streektaolmörgen, met een optreden van bekende muziekgroep “De Fiebeldekwinten”, zie brachten een lietiesprogramma in’t Gronings-Drents dialect.

In 2008 is een warkgroep van bewoners en old bewoners van Diphoorn begunt met verzamelen van de bewonersgeschiedenis van Diphoorn. Een omvangrieke klus, Berend Eggens hef het fotomateriaal en de familiegegevens verzameld en het eind resultaat is toonsteld in een schuur bij Evert Klasen in Diphoorn en dat was een groot succes. Ok tiedens de Open Monumentendag in september van 2008 was de expositie nog weer te zien.

Open Monumentendagen.

Thema 2008: “Sporen” ( sporen oet het verleden ). In samenwarking met de historische warkgroepen Noord Slien en Erm waren der exposities. In het MFC, in Slien, in een schuur bij de familie Vroeg in de Wei in Noord Sleen, in een schuur bij Evert Klasen in Diphoorn en in de meul in Erm. De deelnemers konden ok een fietstocht maken van ca. viefentwintig kilometer. De fotoclub VAFS exposerde in het MFC. ok met een passende foto serie.

Lezing.

Op 28 oktober, In zaal Moorman in Erm,een over streektaolmuziek, deur Egbert Meijers.

2009

Op 27janewaorie hef Streekeigen een aovend holden under de titel; “Oet eigen koffer”, met in heufdzaaak, verhalen en gedichten van Sliener schrievers en met muziek van de groep “Dipsaus”oet Diphoorn. Dit neie programma was een succes en veur herhaling vatbaar.

Drenthe cursussen in’t Armhoes en in de Bibliotheek.

De cursus Dieper deur Drenthe holden in MFC “de Brink”.                                                      

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanoet het publiek, met het thema: “Boermarke en Jacht”.

Streektaolmörgen.

Op zondag 26 april een optreden van het Nederlandssaksisch Vocaal Emsemble in zaal Wielens te Noord Sleen.

Kunstwark.

Op 3 juni 2009 is deur wetholder Geert Roeles van de gemiente Coevern, op het Trambrinkie in Slien een “ kunstwark” onthuld.

Motivatie van het “kunstwerk”: De klok as symbool van de tied, de zitbank as rustplaots veur de passant en het voetpad in spoorwegmotief as symbool van de tramlien / tramhalte in Slien in de periode 1903 1947. Dit “kunstwark”is een ontwarp van Wim Dijkstra oet Slien.         Het project is tot stand kommen deur een samenwarkingsverband van de veriening Dorpsbelangen Sleen Diphoorn, de Ondernemersveriening Sleen en omstreken en de stichting Streekeigen Sleen.

Open Monumentendagen.

Thema 2009: “Op de kaart”. Met dit thema is keuzen veur een expositie in “de Brink”in Slien en een fietstocht van 23,5 km. met een rustpunt in Den Hool bij kiekboerderij Kuipers. Daor lag ok een veldnamenkaort ter bezichtiging van de veurmalige gemiente Slien. De expositie in Slien omvatte een toonstelling van olde ansichtkaorten van Slien en kaortmateriaal , zoas bijgewarkte veldnamenkaorten, kadastrale atlas, basis 1832 en aandere interessante historische kaorten van het warkgebied van de Stichting Streekeigen Sleen.

Op 28 oktober, een filmavond over de Zuidenveld tentoonstelling.

2010

Lezing.

Op dinsdag 26 jannewari, kwam de heer Jannes Punt oes iets vertellen over de tramlijnen in Drenthe. Dit an de hand van dia’s en foto’s deels deur Streekeigen anleverd.’

Monument

Op 27 jannewarie 2010 wuur tiedens een indrukwekkende bijienkomst een monument onthuld ter herinnering an de familie Heckscher oet Slien, die zoas zoveul, niet weerum kwam nao de Twiede Wereldoorlog. Het monument stiet an de weg die langs de darpskerk löp naor de begraafplaots in Slien. Een tiedelijke warkgroep van de stichting Streekeigen Sleen hef zuch inzet um het gedenkttieken tot stand te brengen.

Het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanoet het publiek, het thema:”Sportclub Sleen” ( voetbal en gymnastiek ).

Een spellingcursus Drents, ok in “de Brink”.Mooie leerzame cursussen en voldoende deelname.

Streektaolmörgen.

Op zondag 25 april, een steerktaolmörgen met zang en verhalen van Klaas Spekken.

Open Monumentendagen.

Thema 2010: “Smaak”. Smaak hej in meer vörms, mar in Slien is keuzen veur de smaak van gerechten en wat daor bij heurt. In de burgemeesterskamer was een expositie van allerlei olde hoesholdelijke gebruuksveurwarpen, zoas, weckflessen al of niet gevuld, schalen , koffiemeulens, kniepertiesiezers, akers, een tuit om oet te drinken, maotbekers, enz. Boeten was een kraompie met olde gerechten die het publiek kon pruven. Deskundige en bestuurslid Jan Kamping was goed veur de bereiding van ien en aander.

Lezing.

Dinsdag 26 oktober, een lezing deur Harm Jan Lesschen in Erm bij Café-Restaurant Moorman. Het underwarp: Rouwen en Trouwen.

2011

Lezing

Op 11 jannewari, bij Wielens te Noord Sleen met Gerrit Hegen:De jeugd in Gies,wark in Slien,een wereld vol belevenissen.

Op 15 meert, het programma “Weerum in de tied” met een forum en gespreksleider en inbreng vanoet het publiek, het thema:” Europareis”. Een programma dat goed anslag bij het publiek en historisch interessant.

In meert, 2011 is de Stichting Streekeigen Sleen begunt met het organiseren van een Drèents dictee en de belangstelling um daor an met te schrieven is redelijk goed. De dicteeaovenden wordt holden in het MFC, “de Brink”in Slien.

Streektaolmörgen.

Op 15 meert een streektaolmörgen met de Fiebeldekwinten.

                                                                              

Monument

De stichting Streekeigen Sleen hef een graf van de familie Boelken restaureerd op de begraafplaots in Slien. Op vrijdag 18 meert 2011 is met het onthullen van de naambordties het project ofsleuten.

Open Monumentendagen.

Thema 2011: “Nei gebruuk old gebouw”. In het MFC “de Brink” was een fotoexpositie inricht en der was een wandelroute oetzet langs 26 olde panden die in de loop van de jaoren een nei gebruuk kregen hebt. De foto-expositie gaf een beeld van de 26 gebouwen, met foto’s van vrogger en zoas het non is. Ok was bij de foto’s een beschrieving van het gebruuk en van de bewoners deur de tied hen.

Lezing.

OP 25 oktober een lezing deur historicus dr. Albert Eggens met as underwarp: “Langs de Drents-Duitse grens”.

2012

Lezing.

Op 24 jannewari een lezing deur Bernard Hanskamp met as underwarp: “Het wonder van Drenthe na de oorlog, ruilverkaveling in Drenthe”,

Op 6 meert een filmavond met beelden van Streekeigen Sleen.

Streektaolmörgen.

Op 15 april, een streektaolmörgen met metwarking van HEM uit Oosterhesselen.

Open Monumentendagen.

Thema 2012: “Groen van toen”. In het MFC “de Brink” was een foto/powerpoint-presentatie inricht. De foto’s maakt deur oes eigen fotograaf Bert Haan, gaf een goed beeld van de mooie natuur rondom Slien.

Het boek “Van Grenssteen tot Kunstwerk“ verscheen midden april 2012 en is een verzameling van een groot aantal beelden en monumenten in de openbare ruumte. Het boek is een oetgave van de stichting Aold Daol,n, de stichting Streekeigen Sleen, de historische vereniging Zweeloo, Klenckerheugte en Stadt en heerlickheydt Covorden, verienigd in de stichting CHPC. (Cultuur Historische Projecten Coevorden).

Inlichtings bij het bestuur van de stichting Streekeigen Sleen of bij de aandere genuumde historische verienings.

Educatie.

Streekeigen hef metwarkt aan het project; “Plaats je plek”, veur leerlingen van het basisunderwies in Slien.

Lezing.

Op 23 oktober een lezing over de bijenteelt, deur Henk Schepers en Harm Eding.

2013

Lezing.

Op 22 jannewari, een lezing deur dhr. F.G. van den Beemt over Archeologie. Met as thema: “Zonder IJstijd geen Sleen”.

Streektaolmörgen.

Op 14 april een streektaolmörgen, optredens van EddyZinnemers en Ina Kunstman, met verhalen zang.

Monumentendagen.

Thema 2013: “Macht & Pracht”. In samenwarking met de historische warkgroep in Noord-Slien, was er een fototoonstelling over “De Boerderij” en de betiekenis van de rooie buuk. Ok waren der filmbielden te zien van de Ruilverkaveling van 1959 rondum Slien.

De historische warkgroep Noord-Slien exposeerde met foto,s en documenten over de geschiedenis van de Boermarke Noord-Slien.

Educatie.

Streekeigen hef metwarkt aan een project, dat in opdracht van de gemiente Coevern, is ontwikkeld deur Kunst en Cultuur Drenthe ( expertise-centrum en projectorganisatie kunst en cultuur), in samenwarking met de historische verienings in de gemiente, een leerlien arfgoededucatie veur het basisunderwies in de gemiente, de Canon van Coevorden (www.regiocanons.nl/drenthe/coevorden).

Op dunderdag 16 mei, is het eerste exemplaor “Erfgoedboek” prissenteerd deur wetholder Geert Roeles aan het underwies in de gemiente Coevern.

Lezing.

Woensdag 23 oktober een lezing deur Abel Darwinkel van‘t Huus van de Taol.

2014

Het 25 jaorig bestaon van de Stichting Streekeigen Sleen. Op zundag 26 jannewari 2014, op de kop of 25 jaor nao de oprichting, wuur dit jubileum viert in café restaurant Wielens in Noord-Sleen veur donateurs en geneudigden. Het was een gezellige mörgen/middag, met optredens van Henk Vleems en Roel Luchies, de vroggere bandleden van de “Scandels”, met begeleiding van Jannes van Genne oet Slien. Ok hadden wij twie artiesten oet eigen hoes. Ida Aalderink en Fennie Beuker, beide in kleurige feestkleren,vertelden van de ofgelopen 25 jaor Streekeigen Slien, met under-steuning van foto’s op een groot beeldscherm.

Lezing.

Op 4 meert, een lezing deur deur dhr. H.J.Lessechen met as titel: “Het Hiele jaor rond”.

Streektaolmörgen.

Op zondag 27 april een streektaolmörgen met een optreden van troubadour en verhalen verteller Gery Groot Zwaaftink oet Vorden (Gelderland).

                                                                                  

Op zaoterdagnommedag 10 mei 2014, hef burgmister Bouwmeester van de gemiente Coevern, de foto/video toonstelling in de honderd jaorige meul “De Hoop”in Slien opend. Dizze toonstelling samensteld deur de Stichting Streekeigen Sleen gaf een beeld van de honderjaorige meul, nao een grondige restauratie en van 25 jaor Stichting Streekeigen Sleen. De fototoonstelling was te zien elke zaoterdagnommedag van 10 mei t/m 12 juni.

Open Monumentendagen.

Thema 2014:”Op Reis”. Op het trambrinkien in het centrum van Slien stun een tent opsteld met in de tent een fotoserie over meerdere vörms van vervoer: boerenwagens, koetsen, bussen, fietsen, motoren en de tram in de Bannerschultestraat. Op de Schaopstreek en in Erm.

Foto’s van het trambrinkien waor de halteplaots van de tram was in Slien. Vlak bij café Hoekman was ok een laodperron veur vie. Waor café Hoekman was stiet non het appartementengebouw ”De Goornhoek”. Op het trambrinkien rond het bankien van het kunstwark waren olde motoren, olde personenauto’s en olde vrachtwagens te zien. Een mooi historisch plaatie. Deur het mooie weer die dag waren der een koppel bezukers op het trambrinkien en in de tent.

Lezing.

Op 22 oktober een lezing over de Boermarken deur de heer Riekus Weggemans oet Noord Slien in het MFC “de Brink”in Slien.

2015

Lezing.

Op 6 jannewari een lezing deur de heer F. Meek met as underwarp: “Lopen op holt”.

Lezing.

Op 3 meert een lezing deur de heer B. Boon met as underwarp: “Wil de lèeste krudenier het licht oet doen”.

Streektaolmörgen.

Dizze mörgen kun men genieten van de mooie verhalen van Roelof Keen oet Klazienaveen, over zien belevenissen as rolstoeltopsporter. Daornaost was er een bar mooi optreden van zangeres Annemiek Drenth oet Emmer Compas. Zie zung in het Veenkoloniaol Drèents met muzikale begeleiding van Ginus Gangelhof.

Open Monumentendagen.

Thema: “Kunst en Ambacht”. Op dizze dag was Streekeigen te gast bij Henk Schepers in Noord-Slien. In en um de meul “Albertdina” was ‘n toonstelling organiseerd. In de meul stun de iementeelt centraal en in een tent bij de meul kun men genieten van het mooie wark van de plaotselijke schilders, Geert Wierts en Lammert Kootstra en Streekeigen had daor een toonstelling in de tent met ofbeeldings en veurwarpen van olde ambachten.

Lezing.

Op woensdag 28 oktober gaf de heer Olaf Reijers een lezing met as titel:

“ Watererfgoedroutes Coevorden en omstreken”. Hie vertelde over de cultuurhistorische schatten van de gemiente Coevern, bekeken vanof de waterkaant. Umdat water belangriek was veur de verdedeging ziej ok speuren van stried en oorlog, van de middelieuwse kasteelbargies tot kazematten oet de Twiede Wereldoorlog.

Oetgave, “Diphoorn Ons Dorp”.

Op zaoterdagnommerdag 14 november, hef Streekeigen Sleen het boek “Diphoorn Ons Dorp” oetbracht. Het boek is schreven deur de heer Kees de Weerdt.

Het eerste boek wuur die nommerdag deur veurzitter Gezinus Renting van Streekeigen aanbeuden an de schriever Kees de Weerdt.

De hiele veurraod boeken was binnen een week oetverkocht

 

2016

“Oet eigen koffer”

26 jannewari biw het jaor begunt met een programma dat hielemaol wuur verzörgd deur iegen leden en donateurs. Een vergeliekbaore aovend hew ok al ies in 2009 organiseerd under de naam “Oet eigen koffer”. Het was doe een een hiel gezellig programma en daorum veur herhaling vatbaar. Dizze keer was ’t ok weer een vermakelijke aovend met een goed gevulde zaal met zowat honderd belangstellenden. Bezukers hebt geneuten van zang van de dameszanggroep “3D”, een wandeling deur het olde gedielte van Slien an de haand van foto’s en verteld deur twie gidsen, gedichten, een verhaal over het kamperen met een caravan en waj dan almaol beleven kunt en mooie verhalen van feesten in vrogger tied en activiteiten in het darpscafé. Daornaost was der nog een kwis waor elk veul aordigheid an had um de vraogen in te vullen.

Lezing.

8 meert, een aovend verzörgd deur de heer Pieter Albers oet Emmen met een lezing over de geschiedenis van de Emslandkampen, die in de Twiede Wereldoorlog gebroekt wuurden as concentratie-straf-en gevangenkampen.

Streektaalmörgen.

Op 10 april sleuten wij het seizoen of met een Streektaalmörgen in zaal Wielens in

Noord-Slien. Dizze mörgen hew kunnen genieten van het optreden van Bert Hadders.

Excursie.

Op 11 juni biw met 50 personen in een bus langs verschillende kampen reden, waorbij oeze gids de heer Pieter Albers tekst en oetleg gaf. Underweg stapten wij een paar keer oet veur een körte wandeling over een begraafplaots of rondum een bizundere plek. In Esterwegen wuur een bezuuk bracht an het neie informatiecentrum over de Emslandkampen.

In een grote toonstellingsruumte inricht met veul foto’s en met moderne hulpmiddels op het gebied van beeld en geluud wuur oes de geschiedenis van de Emslandkampen oet de doeken daon. Het was een indrukwekkende excursie, waor maor ies weer anteund wuur hoe verschrikkelijk oorlogen bint. IJ heurden dan ok veul mèensen zeggen: dit mag nooit meer.

Open Monumentendagen.

Op zaoterdag 10 en zundag 11 september wuurden de Open Monumentendagen holden.

Thema: “Iconen en Symbolen”, daormet verwies wij naor beelden en tiekens met een bizundere betiekenis. In monumenten ziej zowal binnen as boeten overal ornamenten, reliëfs en schilderijen. De monumenten zölf kunt ok iconische weerde hebben in het landschup of in het darp. Kerktorens, meulens, gemientehoezen en kastelen staot stuk veur stuk symbool veur oeze cultuur en bint nauw verbunden met wel aw bint.

De toonstellingsruumte in het MFC “de Brink” (ok een monument) was weer netties inricht deur leden van de fotowarkgroep.

In de raod/trouwzaal was een gids aanwezig veur oetleg over de tiekens van de dierenriem die daor te zien bint.

Lezing.

Op woensdag 26 oktober een lezing deur Nico Bakker. Zien lezing gung over olde en moderne technieken van kaortproductie. Hie luut zien veur welke underwarpen kaorten maakt wuurden, zoas topografische, thematische, internetkaorten en bizundere kaorten.

Veur dizze leerzame lezing die oes wat dee was veul belangstelling.

 

2017

Op 24 januari zijn we het jaar gestart met een films van over Zuidenveldtentoonstellingen uit het verleden, gepresenteerd door Ger Kemper. Tussen de filmvoorstelling door een talkshow van Wim Ensing over het “drama van Justina Abelina”. De belangstelling voor deze avond was groot

 

Lezing.

7 meert, een aovend verzörgd deur de heer Egbert Meijers met als thema “Flint zwever uit de oertijd”. De flint wordt de laatste jaren steeds meer als geologisch erfgoed beschouwd.

 

Streektaalquiz.

Op woensdag 29 meert hebben we dit jaar in de “Meertmaond–streektaolmaond”, voor het eerst een streektaolquiz samengesteld met als naam “Streektaolstried”. De quiz werd gespeeld in groepen van 3 a 4 personen , de vragen bestonden uit  Drentse woorden, gezegdes, maar ook over algemene onderwerpen, zoals over de historie van Sleen en omgeving, of over onze gemeente, provincie Drenthe en oude gebruiksvoorwerpen. De deelname was groot.

 

Streektaalmörgen.

Op 23 april sleuten wij het seizoen of met een Streektaalmörgen in zaal Wielens in

Noord-Slien. Dizze mörgen hew kunnen genieten van het optreden van cabaretier Erik Knoef en zijn vrouw Anita (zang ) uit Lochem, alles in het Achterhoeks dialect. Zij werden begeleid door muzikant en zanger Geert Jan Brader uit Ossenzijl.

 

Expositie.

Tijdens de zuidenvelddagen, 7, 8 en 9 juli, hadden we een expositie in het MFC (voormalig gemeentehuis) van Sleen. Zo’n kleine 700 bezoekers kwamen een kijkje nemen naar deze expositie, “Zuidenveld tentoonstelling” van vroeger tot heden (1923 – 2017).

 

Open Monumentendagen.

Op zundag 10 september wuurden de Open Monumentendagen holden.

Thema: “Boeren, Burgers en Buitenlui”. Deze dag werd samen met de Slener Molen Stichting

Georganiseerd in de molen “De Hoop” te Sleen.

 

Lezing.

Op woensdag 25 oktober een lezing in het MFC te Sleen deur de heer Albert Haar met als titel “Van Speulman tot Skik”. De historie van de lichte muziek in Drenthe begint eigenlijk na de oorlog. De invloed van de geallieerden, de opkomst van radio, jukebox en platenspeler kwam in de plaats van de speulman die met zijn accordeon rondtrok of de dansleraar die met harmonica of piano het Drentse jonkvolk maatgevoel probeerde bij te brengen. De invloed van de Molukse muziek, de geheime zender cultuur, de streektaalmuziek en dansorkesten en popbandjes passeren de revue in de lezing Van speulman tot Skik. Albert Haar (1949) verdiepte zich in de Drents muziekcultuur. Hij reisde met Harry Muskee en Daniël Lohues naar Amerika, op zoek naar de wortels van hun muziek. Als radiomaker volgde hij de muzikale cultuur van Drenthe. Met de Everly Brothers in zaal Hemmen in Gasselte, het Börcker Trio met de Pietereuliekar en Duo Karst met Vlinder.

 

2018

Lezing.

Op 23 jannewari biw het jaor begunt met een lezing deur Mark Goslinga, met as underwarp “Fotografie deur de eewen hen”. Hie vertelde over de eerste rondreizende fotograaf deur Drenthe in 1844 tot de amateurfotografen rond 1900. Het was een intersante en leerzame aovend. De belangstelling veur dizze aovend was groot.

 

Lezing.

6 meert, een aovend verzörgd deur de heer Gerrit Hegen met as thema “Veranderingen in de landbouw”. Hier wuur verteld wat er op de boerderij zoal umgiet en wat veur kennis en kunde neudig is um zo’n boerenbedrief te runnen. Nao dizze aovend een vervolg op zundagmidddag 25 meert met een excursie bij en in de boerderij van de familie Katerbarg te Diphoorn, waor under het genot van een happie en en een drankie de bijienkomst ofsleuten wuur deur Gerrit Hegen

 

Streektaolquiz.

Op woensdag 28 meert hew ok dit jaor in de `Meerrtmaond- Streektaolmaond`veur de twiede keer een streektaolquiz samensteld met as naam `Streektaolstried`. De quiz wuur speuld in groepen van 3 à 4 personen. De vraogen bestunden oet Drèentse woorden, gezegdes, maor ok over algemiene underwarpen, zoas de historie van Slien en umgeving, of over oeze gemiente, of de provincie Drenthe en olde gebroeksveurwarpen. De deelname was groot, 23 groepies streden um de eer.

 

Streektaolmörgen.

Op 15 april hebt wij het seizoen ofsleuten met een fantastisch optreden van

Willem Fledderus, in zaal Wielens te Noord-Slien. De zanger die in 2013 het Drents liedtiesfestival wun met Drentse, Nederlandse en Engelstalige liedties.

Anheurd de positieve reacties was er veul waardering veur zien optreden op zundag15 april.

 

Lezing.

Op woensdag 31 oktober een lezing in het M.F.C de Brink te Slien. Dizze aovend wuur verzörgd deur Alie Zwinderman en Lenie Degen. Zie hebt beide de Twiede Wereldoorlog niet metmaakt, maor heur levens bint in belangrieke mate bepaold deur een biezundere gebeurtenis op 13 jannewari 1945 in Slien. Tiedens de zuuktocht naor het verleden bint beide vrouwlu, onofhankelijk van mekaar in Slien wèest en is er naoderhand over en weer contact wèest. Het familieverhaal van de olders van Alie Zwinderman is in 2011 as boek verschenen, getiteld: “ Jouw hart sta ik nooit meer af “ Het boek dat Lenie Degen schreven hef over heur familie is in meert 2018 oetbracht, getiteld: “Versteende stilte”.

De vaoder van Alie, Jans Zwinderman, was in die oorlogstied eerste ambtenaar op de sikketrie van ’t gemientehoes en hie was ok actief in ’t verzet. Hie wuur in ’t gemientehoes van Slien oppakt deur landwachten en overbracht naor Assen en vandaor naor het concentratiekamp Wöbbelin in Duutsland. Hie kwam oet de tied ten gevolge van de ontberings, op 15 mei 1945, twie weken nao de bevrijding van het kamp deur de Amerikanen en kört veur de geboorte van zien dochter Alie. De grootvaoder van Lenie Degen har al veur de oorlog keuzen veur de NSB in de overtuging dat alles beter zul worden. Tiedens de oorlogsjaoren is hie een periode burgemister van de gemiente Slien wèest, in dezölfde tied dat

Jans Zwinderman hier warkzaam was. Veur dizze drokbezöchte lezing kwamen 170 personen naor het MFC.

 

Renovatie Dorpspomp

9 november 2018 onthulling Darpspomp.

De Stichting Streekeigen Sleen hef het beheer over de Darpspomp op de Brink in Slien.

 In 1905 is der een pomp op de Brink kommen veur de schoeljeugd en de bevolking.Deur de komst van de waterleiding in 1953 ruuk de pomp in verval en in 1988 is de pomp weer in ere hersteld. De pomp was non an een grote opknapbeurt toe. De omkasting is hielemaol verneid deur bouwbedrief Geugies en Streekeigen hef het zinkwark en het inwendige van de pomp under handen had. Het vorthalen en het opnei plaotsen is deur bestuursleden van Streekeigen daon. Op vrijdag 9 november waren bij de onthulling van de pomp vertegenwoordigers van de sponsoren aanwezig, nl. van de Rabobank, Het Drentse Land, de Warming Stichting en Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn. Deur financiële steun van dizze sponsoren is de renovatie meugelijk maakt en kan de pomp non weer jaorenlang gebroekt worden.

 2019

 

Lezing.

Op 22 jannewari biw het jaor begunt met een lezing deur Jan Bos van het Drents Archief.

De lezing har as titel: “Van Postkoets tot Turbodiesel”. Allerhaande middels van vervoer kwamen veurbij, toch bint dizze vervoermiddels nog niet zo old en pas in de leste 100 tot 125 jaor ontstaon. De lezing was makkelk te volgen, maor luut bij de toeheurders wal het beeld achter van een maatschappij die in de leste roem honderd jaor, zowal in letterlieke as in figuurlieke zin, ofgemieterd rap gaon is.

 

Lezing.

12 meert, een aovend die wuur verzörgd deur de heer Jan te Sijthoff, bestuurslid van

Geopark de Hondsrug. De lezing gung over het Hondsruggebied wat biezunder is. De ruggen en dalen die vörmd bint in de iestieden. De prehistorische méens luut oes zien schatten nao.

Doezenden jaoren lang gaven méensen vörm an dit landschap. Op dizze aovend kreeg men zowal een presentaotie as ok een film te zien over de Hondsrug UNESCO Global Geopark.

Ok kregen wij antwoord op de vraogen: Wat mak het Hondsruggebied zo biezunder, waorum is het een Geopark en wat is dat eigenlieks. Het Hondsruggebied hef een rieke historie, waor aj veul verhalen in ontdekken kunt.

 

Streektaolkwis.

Op wonsdag 27 meert hebt wij ok dit jaor in de “Meertmaond-streektaolmaond”, veur de darde keer een streektaolkwis saomensteld met as naam “Streektaolstried”. De kwis wuur speuld in groepies van 3 à 4 personen, de vraogen bestunden oet Dréentse woorden en gezegdes, maor ok over algemiene underwarpen, zoas over de historie van Slien en umgeving, of over oeze gemiente, de provincie Drenthe en olde geboeksveurwarpen. De deelname was groot, 21 groepies streden um de eer.

 

Streektaolmörgen.

Op 13 april hew het seizoen ofsleuten in zaal Wielens in Noord-Slien, met een optreden van Harm Dijkstra, met zang en mooie verhalen, aanvuld met de band bestaonde oet: Roel Luchies, Henk Vleems, Harry Sommer en Gerard Lanting.

Op dizze aovend kregen wij onverwacht bezuuk van oeze burgmister Bert Bouwmeester van de gemiente Coevern, die oeze sikketaris Reina Zwiers een Keuninklieke underscheiding op spelde en zie wuur daormet lid in de Orde van Oranje-Nassau. Reina hef veur heur veule wark en de briede inzet in de gemienschap dizze underscheiding meer as verdiend

De aovend wuur wieder in een gezellige stemming deurbracht.

 

Lezing.

Op wonsdag 23 oktober een lezing in het MFC de Brink in Slien. Dizze aovend wuur verzörgd deur Harm Jan Lesschen, met as titel “de Klink dee aal ’t holt”

In dizze lezing stun de bewonersgeschiedenis van de havezate centraal en de relatie tussen heur bewoners en het darp Hesseln. Een relatie die kenmarkt wordt deur goeie samenwarking, onienigheid, roezies, processen en tegenstriedige belangen.

De muite weerd um te heuren was ok de bewonersgeschiedenis van de havezate in de 20e eeuw.

Ok wuur het planten en dierenleven van het landgoed bespreuken en in beeld bracht.

2020

Lezing:

Op dinsdag 21 jannewaori, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Slien.

Dizze lezing wuur verzörgd deur mevr. Ineke den Hollander, met as titel: Boerderijen in Drenthe. De lezing gung over de ontwikkeling van de Drentse boerderijen en de veraanderings deur landbouwkundige, economische en maatschappelijke ontwikkelings. An de haand van tiekenings en foto’s van verdwenen en nog bestaonde boerderijen wuurden aanpassings in bouw, materiaalgebroek, plattegrond, inrichting en decoratie van de boerderij bespreuken.

Lezing:

Op dinsdag 3 meert, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Slien. Dizze aovend wuur verzörgd deur de heer Peter Geudeker. An de haand van beeldmateriaal gaf hie een kört overzicht van het ontstaon, de ontwikkeling en de verschillende types van stripverhaol. Wij meuken oetvoerig kennis met het leven en wark van Marten Toonder. En heurden over zien bronnnen en underwarpen veur de verhalen van Tom Poes en Heer Bommel. Een bizundere plaots daorin betröf de relatie met filosofische en religieuze motieven, van het taoïsme tot de biebel.

2021

Gezellige aovend:

Op dinsdag 26 oktober, een gezellige aovend in zaal Wielens te Noord-Slien. Dizze aovend wuur verzörgd deur mevrouw Yvonne Bijl, die oes vermaakte met heur körte verhalen en gedichten. Yvonne schrif wekelijks columns in het Hoogeveens weekblad en zie hef inmiddels drie boekies oetgeven. Heur verhalen bint herkenbaar, met veul humor en de neudige zölfspot.

2022

Lezing:

Op dinsdag 1 meert, een lezing bij zaal Wielens te Noord-Slien. Dizze aovend wuur verzörgd deur de heer Patrick Prinsen, en gung over kamp Westerbörk, waorbij de naodruk zal liggen op de jaoren 1939 -1945. An de haand van verhalen van méensen die in het kamp zeten hebt, zal een beeld schetst worden van het kampleven. Dizze lezing wuur understeund met beeldmateriaal.

De streektaolquiz:

Op wonsdag 23 meert 2022, hew weer oeze streektaolquiz holden in het kader van Meertmaond Streektaolmaond. Achttien groepen streden weer um de eer. De quiz bestund ok dizze keer oet Dréentse woorden, gezegdes, maor ok algemiene vraogen, zoas: de historie van Slien, de gemiente, de previncie, flora en fauna, olde beroepen en olde gebroeksveurwarpen.

 

 

Overige

Twie keer in ’t jaor stiet Streekeigen Slien met een kraom op een markt in Slien. In het veurjaor( Keuninginnedag, nao Keuningsdag) en begun september op de Slienermarkt, rondum de Brink in Slien. Op dizze marktdagen hef Streekeigen miestal niet te klagen over belangstelling. Der is ok altied veul te bekieken en te kopen en de mooie bloemstukken van de dames van de warkgroep Foto/Film sieren de kraom nog extra op. De fotopanelen trekt nog de mieste aandacht. Ok de kwis trekt altied veul aandacht .Vaak meldt zuch op dize markten neie donateurs an, waor de Stichting slim wies met is.

De Stichting Streekeigen Sleen underhold een goed contact met het gemientebestuur van Coevern. De cultuurnota van de gemiente Coevern böd o.a. subsidie meugelijkheden veur de historische verienings in de gemiente en daor maak wij met succes gebroek van.

Ok van de Rabobank Klenckeland sponsorcommissie hef Streekeigen al enkele maolen een bijdrage had veur een project.

De Stichting Streekeigen Sleen hef regelmatig overleg en metwarking van de historische warkgroepen van de verienings veur darpsbelangen in Erm en Noord-Slien. Deur goeie samenwarking kunt wij mekaar verstarken en understeunen.Wij streeft er metmekaar naor um de historie van oeze streek levendig te holden.

De Drentse Historische Vereniging DHV, min of meer het overkoepelende orgaan van de historische verienings in Drenthe, belegd met de historische verienings in Drenthe jaorlieks een vergadering. op die vergaderingen worden o.a.de activiteiten van de hist.ver. oetwisseld.

Veuroetkieken en plannen maken zal het bestuur blieven doen. Het is de muite weerd um de historie van Slien en umgeving , het streekeigene naor alle kaanten oet te dragen . Toonstellings, markten, lezings, “Oes Eigen Streek”, foto’s, films, boeken,enz., bint daor de draagvlakken veur. Maor zeker ok de inzet van oeze warkgroepen draagt daor ok een niet onbelangriek diel aan bij. En dan de onmisbare steun van de donateurs mag zeker niet onvermeld blieven. Wij moet het metmekaar maken. Samen bint wij stark um der wat moois van te maken.

23e jaargang in 2022

Bestuur Stichting Streekeigen Sleen.